Hem
Stäng X

Utställda optioner

Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av 2 000 000 st teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 – 31 december 2019. 1 000 000 st teckningsoptioner har tecknats av styrelseordförande Finn Johnsson och 1 000 000 st teckningsoptioner har tecknats av helägda dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB som i sin tur vidareöverlåtit 570 000 st teckningsoptioner till ett antal nyckelpersoner i bolagets ledning samt anställda. Ersättning har erlagts i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Resterande 430 000 st skall användas till framtida rekryteringar.

Vid årsstämman den 26 april 2018 beslutades om emission av 2 000 000 st teckningsoptioner.

1 000 000 st. teckningsoptioner att tecknas av styrelseordförande Finn Johnsson. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie och optionerna kan tecknas till en kurs om 0,50 kr per aktie under 1 maj 2019 – 31 december 2019. Aktiekapitalet kan ökas med högst 500 000 kr innebärande en total utspädning om ca 1 %. Ersättning skall erläggas enligt Black & Scholes värderingsmodell och sedvanliga omräkningsvillkor gäller för optionerna

1 000 000 st. teckningsoptioner att tecknas av dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie och optionerna kan tecknas till en kurs om 0,50 kr per aktie under 1 maj 2019 – 31 december 2019. Aktiekapitalet kan ökas med högst 500 000 kr innebärande en total utspädning om ca 1 %. Ersättning skall erläggas enligt Black & Scholes värderingsmodell och sedvanliga omräkningsvillkor gäller för optionerna.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB