Hem
Stäng X

Kallelse till årsstämma 2020

2020-06-02

Kallelse till årsstämma.

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 10.00 på Bolagets kontor, Sjöhagsvägen 14 i Västerås. 

Anmälan m m 
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen  den 23 juni 2020 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, eller per e-mail bolagsstamma@cassandraoil.com  Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 23 juni 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman

Information med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19)
För att minska risken för spridning av coronaviruset har Cassandra Oil beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder inför stämman. Målsättningen är att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning.

Cassandra Oil påminner sina aktieägare om den möjlighet som finns att inte delta i stämman personligen. Aktieägarna kan istället utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör särskilt överväga möjligheten att delta genom ombud. Fullmaktsformulär för ombud finns att ladda ned här.

Cassandra Oil följer utvecklingen av smittspridningen och myndigheternas direktiv noga och publicerar vid behov uppdaterad information på Bolagets nyhetsflöde www.cassandraoil.com.  

 

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB