Hem
Stäng X

Kallelse till årsstämma 2021

2021-05-31

Cassandra Oil; kallelse till årsstämma 

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021, kl 17.00 på Sjöhagsvägen 14 i Västerås. 

Anmälan m m 

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 juni 2021, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen  den 23 juni 2021 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, eller per e-post till bolagsstamma@cassandraoil.com  Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt som kan ladda ner här. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 juni 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 22 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Totalt finns det 147 381 669 st aktier och lika många röster i bolaget.

 

För att läsa hela texten klicka här

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB