Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil delårsrapport. Januari – Juni 2012

2012-08-31

Nedan angivna nyckeltal avser koncernens nya verksamhet som förvärvats per den 1 april 2012 och som bedrivs genom dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB. Eftersom Cassandra Oil Technology AB inte existerade under jämförelseperioden följer av IFRS 3 Rörelseförvärv, att jämförelsesiffrorna för perioden april – juni 2011 blir noll. Jämförelsesiffrorna har därför utelämnats.

 • Koncernens omsättning under det andra kvartalet 2012 uppgick till 0,0 MSEK.

 • Rörelseresultatet för det andra kvartalet var -4,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till -4,0 MSEK eller -0,15 SEK per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till -4,0 MSEK eller -0,15 SEK per aktie.

 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 39,8 MSEK vilket motsvarar 1,54 SEK per aktie.

 • Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens utgång till 56,5 MSEK eller 2,19 SEK per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 87,8 procent.

 • Förvärvet av Cassandra Oil Technology AB samt överlåtelsen av Factum Electronics AB har verkställts per den 1 april 2012.

 • Sakutdelningen av aktierna i Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB har verkställts med avstämningsdag den 12 april 2012.

 • En nyemission med företrädesrätt för aktieägarna före apportförvärvet fulltecknades och tillförde Cassandra Oil AB ca 8,3 MSEK före emissionskostnader.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Cassandra Oil och NSR Produktion AB, dotterbolag till Nordvästra Skånes Renhållnings AB (”NSR”), har ingått avtal om att Cassandra skall etablera verksamhet på NSR:s anläggning i Helsingborg. 

  Läs PDF för den kompletta rapporten.

  Cassandra Oil AB (publ)
  Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin
Styrelseordförande
070 – 620 73 59

Per Laine, VD
tel +46-76-830 00 99

Eller besök bolagets http://www.cassandraoil.se 

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB