Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil delårsrapport. Januari – mars 2013

2013-05-17

Nedan angivna nyckeltal avser koncernens nya verksamhet som förvärvats per den 1 april 2012 och som bedrivs genom dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB. Eftersom koncernen inte existerade under jämförelseperioden följer av IFRS 3 Rörelseförvärv, att inga jämförelsesiffror redovisas.

  • Koncernens omsättning under det första kvartalet uppgick till 0 KSEK.
  • Rörelseresultatet var -4 874 KSEK. Nettoresultatet uppgick till -4 874 KSEK eller -0,18 SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 870 KSEK eller -0,07 SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 17 764 KSEK.
  • Eget kapital i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 45 189 KSEK eller 1,71 SEK per aktie. Koncernens soliditet var vid kvartalets utgång 79,6 procent.
  • Per Olsson tillträdde som VD sedan Per Laine begärt att lämna befattningen på grund av familjeskäl.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

En analys utförd av det oberoende analysföretaget VPdiagnose i Västerås bekräftar att den olja Cassandra Oil producerar av bildäck och blandat plastavfall kan användas som marin diesel (MDO). Analysen visade även att Cassandra Oil med bred marginal uppfyller PDVSA:s (Venezuelas statliga oljebolag) kravspecifikation avseende den typ av avfall som det planerade samarbetet avser.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 17 maj 2013
Cassandra Oil AB (publ)
Styrelsen

Läs PDF för den kompletta rapporten.

För ytterligare information, kontakta:
Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel. +46-70-620 73 59

Per Olsson, VD
Tel. +46-70-247 08 08

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB