Home
Stäng X

Press release

Årsredovisning 2012 – Cassandra Oil AB

2013-05-21

Cassandra Oil AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2012 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.cassandraoil.com.

I förvaltningsberättelsen behandlar styrelsen och verkställande direktören frågan om fortsatt drift (going concern) enligt följande.

Fortsatt drift – Going Concern

Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens likviditet och finansiella resurser både i det korta och längre perspektivet. I samband med årsredovisningens upprättande har styrelsen att särskilt bedöma denna fråga ur ett tolvmånadersperspektiv (frågan om fortsatt drift, going concern).

Vid denna förvaltningsberättelses upprättande bedriver Cassandra Oil testkörning och intrimning av den första processanläggningen. Testkörningsperioden har visat att processanläggningens kärnteknologi fungerar planenligt och att den olja som producerats håller hög kvalitet. Intrimningen av processanläggningens in- och utmatningssystem för avfall respektive olja har däremot krävt mer tid än förväntat, framför allt beroende på långa leveranstider på komponenter och att den kringutrustning som använts vid testkörningarna inte kunnat hantera tillräckliga volymer. De faktorer som orsakat förseningarna har dock inte indikerat några problem som inte gått att lösa fortlöpande.

Det står således klart att det ännu återstår ett antal nya tester att genomföra och nya tekniska problem att lösa innan de risker, som användning av nya teknologier alltid är förenade med, kan betraktas som eliminerade. Innan denna punkt är nådd ligger det i sakens natur att det inte är möjligt att med exakthet bedöma när eller ens om processanläggningen kommer vara klar för kommersiell produktion av olja och gas under tolvmånadersperioden.

Cassandra Oil behöver tillföras mer rörelsekapital under tolvmånadersperioden. Samarbetspartnern Sevens Star har hittills erlagt totalt ca 7,9 MSEK i förskott för parternas gemensamma bolags räkning och ska enligt överenskommen betalningsplan erlägga ytterligare ca 20 MSEK i förskott före leverans av den första processanläggningen. Styrelsen bedömer att dessa medel täcker Cassandra Oils rörelsekapitalbehov även om det skulle bli nödvändigt att ägna hela tolvmånadersperioden åt testkörning och intrimning av processanläggningen. Det skulle däremot bli nödvändigt att senarelägga tillverkningen av nästa generation processanläggningar.

Om däremot de avtalade förskottsbetalningarna av något skäl skulle utebli, helt eller delvis, måste Cassandra Oils rörelsekapitalbehov täckas på annat sätt. Om orsaken till uteblivna betalningar skulle vara hänförlig till Sevens Stars betalningsförmåga, har Cassandra Oil flera handlingsalternativ med andra potentiella partners som kan träda i Sevens Stars ställe. Om däremot orsaken till uteblivna betalningar skulle vara hänförlig till i dag oförutsedda problem med Cassandra Oils teknologi, och därmed Sevens Stars betalningsvilja, torde det närmast till hands liggande alternativet för Cassandra Oil vara att genomföra en nyemission, för att i egen regi och utan Seven Stars kunna identifiera och lösa problemen. Mot bakgrund av att Cassandra Oil har begränsade fasta kostnader, saknar lån och har en förhållandevis liten personalorganisation med korta uppsägningstider, skulle även en mindre nyemission i kombination med besparingsåtgärder kunna förlänga Cassandra Oils finansiella uthållighet väsentligt.

I sin revisionsberättelse gör Cassandra Oils revisorer följande uttalande, som innebär att revisionsberättelsen avviker från standardutformningen.

Upplysningar av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på bolagets finansieringssituation. Som framgår av förvaltningsberättelsen behöver Cassandra Oil AB (publ) tillföras rörelsekapital under den närmaste tolvmånadersperioden för att kunna fortsätta den planerade verksamheten.

Enligt vår bedömning är erhållandet av ytterligare rörelsekapital en förutsättning för att säkerställa koncernens likviditet och därmed trygga fortsatt drift.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB