Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ). Delårsrapport Januari – Mars 2014

2014-05-30

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2014

  • Koncernens omsättning under det första kvartalet var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till -4,5 (-4,9) MSEK eller -0,17 (-0,18) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,2 (-1,9) MSEK eller -0,01 (-0,07) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,8 (17,8) MSEK.
  • Cassandra Oil tog under perioden i bruk ombyggda och utvidgade verkstadslokaler i Västerås. Verkstadsytan har fördubblats till 1 400 kvadratmeter och är anpassad för att kunna tillverka två processanläggningar per månad och med plats att bygga upp teknisk service.
  • Cassandra Oils första processanläggning var under hela perioden demonterad och packad i containers i väntan på transport till Irak.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Cassandra Oils första processanläggning har skickats till Kirkuk i Irak. Montering och testkörningar kommer att inledas under juni månad. Processanläggningen kommer att placeras intill en oljesjö varifrån oljesludge kommer kunna pumpas direkt in i processanläggningen.
  • Cassandras andra processanläggning har färdigbyggts och testas nu i verkstaden i Västerås. Denna anläggning har försetts med en ny kondenseringsenhet, som har kapacitet att hantera större volymer.
  • Cassandra Oil har beslutat att genomföra två nyemissioner om totalt 60 MSEK.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

Stockholm den 30 maj 2014

Cassandra Oil AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin, styrelseordförande Tel +46 70 620 73 59

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB