Home
Stäng X

Press release

Årsredovisning 2013 – Cassandra Oil AB

2014-06-10

Cassandra Oils årsredovisning för räkenskapsåret 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen.

I förvaltningsberättelsen anför styrelsen i avsnittet ”Fortsatt drift – Going concern” (sid 11) att den bedömer att emissionslikviden från de två nyemissionerna om sammantaget 60 MSEK kommer att täcka kostnaderna för att driftsätta den första processanläggningen i Irak samt att färdigställa och genomföra sluttester av den andra processanläggningen i Sverige. Styrelsen anför vidare att oavsett utfallet av driftsättandet av den första process-anläggningen i Irak avser Cassandra Oil att ta in mer rörelsekapital under den kommande tolvmånadersperioden. Om utfallet blir positivt kommer Cassandra Oil behöva mer rörelse-kapital för att expandera projektet i Irak och för en ytterligare eventuell etablering, t ex i Spanien. Om utfallet blir negativt kommer Cassandra Oil behöva resa mer rörelsekapital för att lösa eventuella problem med teknologin som kan framkomma vid driftsättandet.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB, anför i revisionsberättelsen:

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på bolagets finansieringssituation. Som framgår i förvaltningsberättelsen i avsnittet ”Fortsatt drift – Going concern” behöver Cassandra Oil AB (publ.) tillföras rörelsekapital under den närmaste tolvmånadersperioden för att kunna fortsätta den planerade verksamheten.

Enligt vår bedömning är erhållandet av ytterligare rörelsekapital en förutsättning för att säkerställa koncernens likviditet och därmed trygga fortsatt drift.”

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB