Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ). Delårsrapport Januari – Juni 2014

2014-08-29

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2014

 • Koncernens omsättning under det andra kvartalet var - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –10,5 (-5,7) MSEK eller -0,40 (-0,22) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –18,6 (0,5) MSEK eller –0,70 (0,02) SEK per aktie.
 • Cassandra Oil genomförde två nyemissioner om totalt 60 MSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång, då hela nyemissionslikviden ännu inte var inbetald, till 17,3 (14,2) MSEK. Per rapportdagen uppgår koncernens likvida medel till ca 21,5 MSEK.
 • Cassandra Oil levererade i maj en processanläggning till North Oil Company’s site i Kirkuk i norra Irak. Testkörningar inleddes i juni. 

FÖRSTA HALVÅRET 1 JANUARI – 30 JUNI 2014

 • Koncernens omsättning under det första halvåret var - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –15,0 (-10,6) MSEK eller –0,57 (-0,40) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –18,8 (-1,3) MSEK eller –0,71 (-0,05) SEK per aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den första fasen testkörningar i Irak avslutades. Testkörningarna har utvisat att Cassandra Oil kan uppfylla kravet att leverera olja med en API om lägst 25.
 • På grund av de tilltagande oroligheterna i Irak beslutade Cassandra Oil i början av augusti att avbryta testkörningarna. Arbetet återupptogs sedan i slutet av augusti.
 • Förberedelserna för leverans av den andra processanläggningen, CASO 002, till Spanien har fortsatt enligt plan. Leverans sker i början på september.
 • Cassandra Oil beviljades ett svenskt metodpatent benämnt ”metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”.

Stockholm den 29 augusti 2014

Cassandra Oil AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktören


Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel +46 70 620 73 59

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB