Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil; Årsredovisningen offentliggjord med revisionsberättelse som avviker från standardutformningen

2015-05-27

Cassandra Oils årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen.

I förvaltningsberättelsen anför styrelsen i avsnittet ”Fortsatt drift – Going concern” (sid 12)  att emissionslikviden från den pågående nyemissionen och den nya kredit bolaget håller på att ta upp bedöms ge Cassandra Oil tillräckligt rörelsekapital för fyra månader, d v s till i slutet av september 2015. Cassandra Oil behöver således ta in mer rörelsekapital under den kommande tolvmånadersperioden. Olika finansieringsalternativ för verksamheten i Spanien utvärderas för närvarande tillsammans med partnern Sacyr S.A.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB, anför i revisionsberättelsen:

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på skrivningen i förvaltningsberättelsen under rubriken ”Fortsatt drift – Going concern” om att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten.

Bolaget behöver tillföras rörelsekapital under den närmaste tolvmånadersperioden för att kunna fortsätta den planerade verksamheten. Finansieringen är vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande ej säkrad och bolagets likviditet är hårt ansträngd.

Erhållandet av ytterligare rörelsekapital är en förutsättning för att säkerställa koncernens likviditet och därmed trygga fortsatt drift under 2015. I en situation där koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av koncernens tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på fordringar på dotterbolag och andelar i dotterbolag.”

Nedskrivning av aktier i dotterbolag
I Cassandra Oil AB:s bokslutskommuniké, som offentliggjordes den 27 februari 2015, skrevs det redovisade värdet på aktierna i dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB per den 31 december 2014 ned med 250 MSEK, från 653,5 MSEK till 403,5 MSEK.

I årsredovisningen har det redovisade värdet på aktierna i dotterbolaget per den 31 december 2014 skrivits ned med ytterligare 108,5 MSEK, d v s totalt 358,5 MSEK, från 653,5 MSEK till 295 MSEK. Till grund för nedskrivningen ligger en av styrelsen genomförd nedskrivningsprövning (impairment test), vilket återspeglar den ökade risken och osäkerheten i projektet i Irak och andra omvärldsfaktorer. Styrelsen har vid nedskrivningsprövningen även beaktat börskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm. Styrelsen utvärderar löpande nedskrivningsprövningen med beaktande av börskursens utveckling.

I bokslutskommunikén redovisade moderbolaget Cassandra Oil AB ett resultat för 2014 om  -260,2 MSEK och ett eget kapital per den 31 december 2014 om 466,3 MSEK. Till följd av den ökade nedskrivningen på aktierna i dotterbolaget redovisar moderbolaget i årsredovisningen ett resultat för 2014 om -368,7 MSEK och ett eget kapital om 357,8 MSEK.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB