Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ). Delårsrapport Januari – Mars 2015

2015-05-29

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2015

  • Koncernens omsättning under det första kvartalet var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till –7,7 (-4,5) MSEK eller -0,26 (-0,17) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –2,8 (-0,2) MSEK eller –0,10 (-0,01) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 1,5 (0,8) MSEK. 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Cassandra Oil och Sacyr har kommit överens om att avsluta testfasen i Spanien och övergå till produktion. Diskussioner pågår mellan Cassandra Oil och Sacyr om finansiering av projektet i produktionsfasen.
  • Riktad nyemission om 10,5 MSEK pågår. Nyemissionen avser 1,5 miljoner aktier till emissionskursen 7 SEK.
  • Den i februari upptagna krediten om 8 MSEK håller på att ersättas av en ny kredit om motsvarande belopp och med en löptid om fyra månader.

Stockholm den 29 maj 2015

Cassandra Oil AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel +46 70 620 73 59

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB