Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ). Delårsrapport Januari – Juni 2015

2015-07-29

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2015

 • Koncernens omsättning under kvartalet var - (-) MSEK.
   
 • Nettoresultatet uppgick till -9,3 (-10,5) MSEK eller -0,31 (-0,40) SEK per aktie.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,7 (-18,6) MSEK eller -0,29 (-0,70) SEK per aktie.
   
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 0,8 (17,3) MSEK.
   
 • Cassandra Oil genomförde under kvartalet en riktad nyemission om 10,5 MSEK, varav 7,1 MSEK hade inbetalats per bokslutsdagen, Emissionen är fulltecknad och sista inbetalningarna väntas i början av augusti.
   
 • Årsstämman den 16 juni beslutade att till styrelse välja Finn Johnsson, Bo-Göran Ulfberg, Anders Olsson (samtliga nyval) samt Björn Hedberg (omval). Erik Nerpin, Eric Hasselqvist och Johan Thorell hade avböjt omval. Finn Johnsson valdes till styrelseordförande.
   
 • I Irak har testerna slutförts med gott resultat. SEAB har nu en överenskommelse med NOC om att bygga en site för permanent drift i direkt anslutning till den befintliga testsiten.
   
 • För verksamheten i Spanien är Cassandra och Valoriza överens om att övergå från tester till produktion från och med juni månad. Så har också skett.  Valoriza fick sedan, i juni, direktiv från Sacyr om att även processa uttjänta bildäck som komplement till den plast, som testats under vintern och våren.
   

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2015

 • Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK.
   
 • Nettoresultatet uppgick till -17,0 (-15,0) MSEK eller -0,57 (-0,57) SEK per aktie.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19,6 (-18,8) MSEK eller -0,66 (-0,71) SEK per aktie.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cassandra Oil AB och Ragn-Sells AB har tecknat ett Letter of Intent för att påbörja ett samarbete gällande behandling av avfall. Stockholm/Västerås den 29 juli 2015

Cassandra Oil AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktören

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Olsson, Verkställande direktör
Tel: 073-55 88 900

Krister Moberger, Finanschef
Tel: 070-564 47 32

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB