Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ). Delårsrapport Januari – September 2015

2015-10-30

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2015

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
   
 • Nettoresultatet uppgick till –6,1 (-6,0) MSEK eller -0,21 (-0,21) SEK per aktie.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –4,2 (-23,2) MSEK eller -0,14 (-0,82) SEK per aktie.
   
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,1 (15,8) MSEK.
   

Första nio månaderna, 1 januari – 30 september 2015

 • Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK.
   
 • Nettoresultatet uppgick till –23,1 (-21,0) MSEK eller –0,80 (-0,78) SEK per aktie.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –23,7 (-42,0) MSEK eller –0,82 (-1,55) SEK per aktie.
   

Viktiga händelser under perioden

Det tredje kvartalet har präglats av förhandlingar avseende etablering och finansiering av ett stort antal processanläggningar på olika geografiska platser innefattande bland annat Skandinavien och Saudiarabien. Cassandras nuvarande projekt i Irak och Spanien är ekonomiskt och politiskt svåra då de samarbetspartners med vilka avtal ingåtts inte har haft möjlighet att leva upp till sina åtaganden avseende finansiering De projekt som nu förhandlas kring bedöms vara enklare att genomföra då den politiska risken är lägre och finansieringen bedöms vara tryggare

Cassandra fick inför kvartalet en ny styrelse med bred internationell affärskompetens genom Finn Johnsson, tidigare koncernchef i United Distillers (nu Diageo Scotland), Euroc och vd för och Mölnlycke Health Care. Finn Johnsson var även under flera år styrelseordförande i AB Volvo. Ny i styrelsen är också Bo-Göran Ulfberg med lång erfarenhet av industriell export, bland annat från ABB och som vd för Volvo Construction Equipment Components AB.

Cassandra Oil AB har inlett ett utvecklingssamarbete med Ragn-Sells AB, som är en av Skandinaviens största återvinningsoperatörer. Samarbetet syftar till att gemensamt med Ragn-Sells bygga ett bolag för att baserat på Cassandras teknologi kunna ta hand om och förädla kolvätehaltigt avfall och därigenom bidra till att skapa en cirkulär ekonomi. Samarbetet inleddes med ett intentionsavtal i juli 2015 och avsikten är att etablera ett mer detaljerat samarbetsavtal i november 2015. Parterna avser inledningsvis att låta det gemensamma bolaget beställa en processanläggning för utvärderingsdrift. Detta ska sedan leda vidare till beställningar för etablering av drift i anslutning till Ragn-Sells återvinningsstationer i Skandinavien och Östersjöregionen. Ragn-Sells driver samarbetet med Cassandra eftersom Cassandras teknologi för pyrolys medverkar till att stödja samhället i skiftet mot en cirkulär ekonomi.  För närvarande pågår projektering av den första gemensamma anläggningen.

Cassandra Oil AB har förhandlat fram en avsiktsförklaring som undertecknats av Cassandra och HRH Prins Faisal Bin Muqrin Abdul Aziz om att etablera en ny gemensamägd verksamhet i Saudiarabien. Bolaget kommer att ägas gemensamt av Tomorrow Environment Company (”TECO”), som ägs indirekt av Prins Faisal Bin Mugrin Abdul Aziz, och Cassandra Oil AB. Preliminärt är avsikten att den nya verksamheten skall producera olja från främst oljesludge avseende TECO:s licens med ARAMCO. Även begagnade bildäck, plast och andra karbonrelaterade avfall ämnas tas om hand för att bidra till att bygga det cirkulära samhället. ARAMCO producerar stora kvantiteter oljesludge per dag. TECO säkerställer finansiering lokalt i Saudiarabien för hela projektet.

Vad avser Irakprojektet (Kirkuk, norra Irak) går utvecklingen framåt då den lokala samarbetspartnern SEAB arbetar på finansieringslösning. Om finansieringen lyckas, kommer SEAB att beställa anläggningar av Cassandra på kommersiella villkor.

Projektet i Spanien har tagit längre tid än planerat och trots att teknikutmaningar har lösts, har det, på grund av temporära investeringsrestriktioner, varit svårt för den lokale partnern att säkerställa finansiering av kringutrustning. Processanläggningen är på plats och fungerar men det saknas finansiering för att helt färdigställa anläggningen med förbehandling av råvara och efterbehandling av processolja.  Parterna arbetar likväl vidare för att genomföra detta projekt och den planerade expansionen i Spanien.

Cassandra Oil genomförde under september en riktad nyemission om 3 miljoner aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Denna tillförde bolaget 16,5 MSEK. Emissionen är fulltecknad och betald och innebär att bolaget för tillfället har tillräcklig likviditet. Cassandra har också säkerställt likviditeten för de kommande sex månaderna genom att ingå överenskommelse om lånefinansiering till en årsränta på 8 %.

Anders Olsson, som är företagets grundare och enskilt största aktieägare, tillträdde som verkställande direktör för bolaget den 28 augusti. Inför den kommande snabba expansionen av Cassandras verksamhet har Per Olsson, på grund av hälsoskäl, begärt att få entledigas från sitt uppdrag som VD för Cassandra Oil AB. Per kommer att fortsatt ställa sin tid till förfogande för att stötta Anders och bolaget.

Stockholm/Västerås den 30 oktober 2015

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson
Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100


Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB