Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil bokslutskommuniké Januari – December 2015

2016-02-25

FJÄRDE KVARTALET, 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2015

  • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till -9,0 (-11,0) MSEK eller -0,28 (-0,38) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,6 (-3,7) MSEK eller -0,43 (-0,13) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,9 (7,8) MSEK.


HELÅRET, 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015

  • Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till -32,1 (-31,8) MSEK eller -1,06 (-1,16) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -37,2 (-45,4) MSEK eller -1,23 (-1,65) SEK per aktie.


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Det fjärde kvartalet har präglats av intensiva förhandlingar med ett antal partners samt vidareutveckling av processanläggningen.


Marknad och samarbetspartners

Med Ragnsells AB skrevs ett ”Letter of Intent” under sommaren. Detta är grunden för att bygga upp ett långsiktigt samarbete mellan bolagen för att stödja och utveckla den cirkulära ekonomin. Under perioden har mycket arbete lagts ner på utformning av det framtida samarbetet samt projektering av den första gemensamma anläggningen.

I september meddelade Cassandra att bolaget ingått en avsiktsförklaring om en ny gemensamägd verksamhet i Saudiarabien med bolaget Tomorrow Environment Company (”TECO”), som ingår i HRH Prins Faisal Bin Muqrin Abdul Aziz grupp av bolag, med huvudkontor i Jedda, Saudiarabien. Den huvudsakliga målsättningen är att behandla ”oljesludge” i anknytning till TECOs licenser med ARAMCO. JV bolaget kommer även att behandla annat kolväterikt avfall i form av kasserade däck. Avsikten är att under första året investera minst 37 miljoner USD och installera Cassandra Oils teknologi med en kapacitet att producera minst 350,000 fat olja per år. Finansiering av hela projektet kommer att ske lokalt. Under perioden har arbetet med att förverkliga detta samarbete drivits med gott resultat.

Projektet i Spanien har tagit längre tid än planerat och trots att teknikutmaningar har lösts, krävs för att nå full produktion i den befintliga anläggningen, kompletterande investeringar i framför allt förbehandling av inkommande plastmaterial. Som en följd av den förändrade prisnivån på olja diskuteras nu förändringar i samarbetsavtalet med Valoriza. Ett första steg i denna förändring är att Valoriza har gått med på att från årsskiftet ta över ägandet till produktionslokalerna, som ligger på deras mark. Överlåtelsen har skett till bokfört värde. Detta gör att Cassandras dotterbolag i Spanien är skuldfritt och därtill fått ett överskott, som kommer att användas för betalning av tjänster i det fortsatta samarbetet. Vi planerar nu att tillsammans med Valoriza uppgradera processanläggningen genom att implementera de uppgraderingar, som utvecklas av Cassandra Oil, samt installera utrustning för förbehandling av plastråvaran.

Beträffande samarbetet med SEAB för återvinning av ”oljesludge” i Irak, så har Cassandra Oil beslutat att inte utnyttja sin option om att förvärva aktierna i SEAB. Styrelsen för Cassandra Oil AB har bedömt att den politiska risken i Irak nu är för hög för att gå in i ett sådant åtagande. Samarbetet med SEAB fortsätter likväl och Cassandra ser fram mot ett fortsatt gott samarbete.

I övrigt pågår förhandlingar eller samtal med ett antal potentiella samarbetspartners på flera olika platser runt jorden.


Produktion och utveckling

Under perioden har processanläggningen utvecklats i flera avseenden. För den enhet, som är under produktion/test i Västerås, innebär detta är bland annat en ny reaktorkammare med nära dubbelt så stor volym som tidigare, en ny utmatning för den fasta fraktionen medför kylning av kolpulvret samt separering av kolpulver och stål. Vidare har tester gjorts med införande av en cyklon för processgasen mellan reaktorn och kondenseringsenheten. Syftet med denna är att i tidigt skede ta bort kolpulver och skapa en än renare slutprodukt. Detta har visat på gott resultat. Oljan har analyserats av SAYBOLT, ett världsledande analysföretag. Resultaten visar att Cassandra Oils olja från plast innehåller 1/3 mer av lätta produkter än Brent (Nordsjöolja) och Cassandra Oils olja från däck 2/3 mer. Den höga kvalitén medför att oljan nu accepteras av oljebolag som råvara för raffinering.


Patent

Under perioden har Cassandra beviljats patent i USA, Mexico och Japan. Sammantaget har bolaget nu patent i sju länder. Patentansökan är under behandling i ytterligare att antal länder.


Finansiering

I avvaktan på en finansieringslösning har Cassandra Oil tagit upp en kredit med lånelöfte om 20 MSEK. Av detta har 10,5 MSEK utnyttjats. Krediten löper till den sista april med möjlighet till förlängning och bedöms täcka Cassandra Oils kapitalbehov under perioden. För att säkerställa fortsatt drift och återbetalning av lånet måste en finansieringslösning komma på plats under lånets löptid.

Stockholm/Västerås den 25 februari 2016

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson,
Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Olsson, Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB