Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil; Årsredovisningen offentliggjord med revisionsberättelse som avviker från standardutformningen

2016-03-31

Cassandra Oils årsredovisning för räkenskapsåret 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året har processanläggningen utvecklats i flera avseenden. För den enhet, CASO 003, som är under test i Västerås, innebär detta bland annat en ny reaktorkammare med nära dubbelt så stor volym som tidigare, en ny utmatning för den fasta fraktionen medför kylning av kolpulvret samt separering av kolpulver och stål. Mekaniken för gasflödet från reaktorkammaren modifieras för att underlätta underhåll och förbättra gasreningen. Vidare har tester gjorts med införande av en cyklon för processgasen mellan reaktorn och kondenseringsenheten. Syftet med denna är att i tidigt skede ta bort kolpulver och skapa en än renare slutprodukt. Detta har visat på gott resultat. Oljan har analyserats av SAYBOLT, ett världsledande analysföretag. Resultaten visar att Cassandra Oils olja från plast innehåller 1/3 mer av lätta produkter än Brent (Nordsjöolja) och Cassandra Oils olja från däck 2/3 mer. Den höga kvalitén medför att oljan nu accepteras av oljebolag som råvara för raffinering.

Cassandra Oil genomförde under året två nyemissioner av aktier som sammantaget tillförde bolaget cirka 27 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB