Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ). Delårsrapport Januari – Mars 2016

2016-04-28

Första kvartalet
1 januari – 31 mars 2016

  • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till –8,0 (-7,7) MSEK eller -0,24 (-0,26) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –5,3 (-2,8) MSEK eller -0,16 (-0,10) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,02 (1,5) MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har processanläggningen utvecklats i flera avseenden. För den enhet, som är under test i Västerås, innebär detta bland annat en ny reaktorkammare med nära dubbelt så stor volym som tidigare, en ny utmatning för den fasta fraktionen medför kylning av kolpulvret samt separering av kolpulver och stål. Mekaniken för gasflödet från reaktorkammaren modifieras för att underlätta underhåll och förbättra gasreningen. Vidare har tester gjorts med införande av en cyklon för processgasen mellan reaktorn och kondenseringsenheten. Syftet med denna är att i tidigt skede ta bort kolpulver och skapa en än renare slutprodukt. Detta har visat på gott resultat. Oljan har analyserats av SAYBOLT, ett världsledande analysföretag. (Se diagram på sida 5) Resultaten visar att Cassandra Oils olja från plast innehåller 1/3 mer av lätta produkter än Brent (Nordsjöolja) och Cassandra Oils olja från däck 2/3 mer. Den höga kvalitén medför att oljan nu accepteras av oljebolag som råvara för raffinering.

Cassandra Oil Technology AB har under perioden och därefter fått ytterligare patent beviljade:

  • I Australien beviljades den 17 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
  • I Singapore beviljades den 6 april patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the amount of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor”

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Vid den ordinarie bolagsstämman den 25 april 2016 beslutades bland annat att:

  • ändra bolagets bolagsordning innebärandes att styrelsens säte ändras till Västerås men att bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller om extraordinära omständigheter så kräver på annan ort i Sverige.
  • ändra bolagets bolagsordning innebärandes att ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget. De skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.
  • genomföra en emission av 2 000 000 teckningsoptioner, att tecknas till lika delar av styrelsens ordförande samt av dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en aktie per option för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 – 31 december 2019.
  • bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

Efter periodens slut har Bolaget mottagit lånelöfte på 10 MSEK. Av detta har 5 MSEK utbetalats. Den långsiktiga finansieringen kan med viss sannolikhet komma att lösas av kommande industriella samarbeten för vilka utrymme skapats genom förändringen i bolagets gränser för aktiekapital ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB