Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ). Delårsrapport januari –september 2016

2016-10-28

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2016

TREDJE KVARTALET, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –9,3 (-6,1) MSEK eller -0,15 (-0,21) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –12,7 (-4,2) MSEK eller -0,38 (-0,14) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,7 (6,1) MSEK.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA, 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

 • Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –25,8 (-23,1) MSEK eller -0,76 (-0,80) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –31,3 (-23,7) MSEK eller -0,50 (-0,82) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Företrädesemission

För att stärka bolagets finansiella ställning för vidareutveckling av bolagets produkter och

samarbeten har styrelsen i Cassandra Oil AB, i enlighet med bemyndigande beslutat på årsstämman den 25 april 2016, genomfört en företrädesemission om 22,6 MSEK och i övrigt på nedanstående villkor. Nyemissionen var helt garanterad av Gabrielsson Invest AB, Invium Partners AB, Gryningskust Holding AB samt huvudägaren Anders Olsson.

1. Bolagets aktiekapital ökades med 15 054 124 kronor.

2. 15 054 124 nya aktier gavs ut.

3. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie var 1,50 kr inklusive överkurs.

4. Sista dag för handel inklusive teckningsrätter var den 20 juni 2016.

5. Första dag för handel exklusive teckningsrätter var den 21 juni 2016.

6. Rätt att teckna nya aktier i Bolaget tillkom aktieägarna med företrädesrätt, varvid 9 befintliga aktier berättigade till att teckna 4 nya aktier.

Emissionen övertecknades.

Riktade emissioner

I samband med den övertecknade företrädesemission beslutade styrelsen med stöd av tidigare bemyndigande om en riktad emission med teckningskurs 1,50 kr per aktie för att ersätta garanti- och emissionskostnader samt kvitta investeringskapital mot aktier i den företrädesemission som genomförts. 

Sammanlagt tilldelades 5.403.888 aktier till externa parter (Gabrielsson Invest AB, Gryningskust Holding AB, City Capital Partners AB, Reaktion Value Labs AB, Afram Alode och Andreas Bonnier) för att täcka garanti- och emissionskostnader samt lösa delar av tidigare erhållna brygglån. Kursen var bestämd till samma kurs som tidigare företrädesemissionen genomfördes på, dvs 1,50 kr per aktie. Efter registrering av den riktade emissionen hos Bolagsverket uppgick antalet aktier i Cassandra Oil AB till 54 329 793 stycken. med ett totalt aktiekapital om 54 329 793 kr. Detta innebär en utspädningseffekt för den riktade emissionen på 9,95 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av den riktade emissionen dividerat med totala antalet aktier i bolaget efter riktad emission).

Cassandra Oil AB (publ) höll extra bolagsstämma den 12 augusti 2016.

Vid stämman beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en kvittningsemission med företrädesrätt för aktieägaren Anders Olsson. Nyemissionen omfattade 8 326 667 aktier till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Det totala antalet aktier i bolaget efter kvittningsemissionen är 62 656 501. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet samt att Per Olsson och Peter Ekman inte deltog i beslutet.

Industriella samarbeten

Cassandra Oil och Ragn-Sells meddelade den 20 september att de är överens om att avbryta sitt samarbete. Parterna kunde inte komma överens om villkoren för kommersiell expansion och rätten till Cassandras teknologi. Cassandras styrelse och företagsledning fastställde dels att projektet inte tidsmässig framskridit som förväntat och dels att Cassandras teknik är alldeles för värdefull för att  låsa in bolaget i en långtgående begränsning, om inte samarbetspartnern åtar sig betydande investeringar.

Ragn-Sells är fortsatt förväntansfulla på Cassandras patentskyddade reaktorteknologi. Resultaten från

testkörningarna är goda och stora framsteg har redan gjorts genom god samverkan bolagen emellan.

- Från Ragn-Sells sida ser vi fram emot att återuppta samarbetet vid ett senare tillfälle som en av

flera leverantörer till dem, säger Jonas Roupé Marknadschef Ragn-Sells.

Cassandra har uppskattat samarbetet med Ragn-Sells och den gedigna kunskap avseende

avfallshantering som Ragn-Sells bidragit med.

- Även vi ser fram emot möjligheten att etablera ett nytt samarbete med Ragn-Sells längre fram, men

för närvarade kommer Cassandra fokusera på andra samarbeten som ger resultat i närtid, säger

Anders Olsson, VD Cassandra Oil.

Cassandra Oil fortsätter nu att i egen regi driva de etableringar som tidigare annonserats. Förhandlingar om ändrade förutsättningar med berörda lokala partners pågår. Cassandra Oil är nu också fria att diskutera med andra parter på hemmamarknaden som tidigare varit låsta. Sådana diskussioner har inletts.

Vid Cassandras anläggning i Spanien pågår projektering för att starta regelmässig produktion. Detta innefattar att uppgradera processanläggningen genom att implementera de uppgraderingar, som utvecklas av Cassandra Oil, samt installera utrustning för förbehandling av plastråvaran. Valoriza lägger ner ett stort arbete på att slutföra en miljöansökan för produktion vid en anläggning med fyra parallella processanläggningar.

I Saudiarabien fortlöper planeringen för start av ett gemensamägt bolag. Som en följd av att Cassandra Oil visat på möjligheten att från bildäck återvinna bioolja, kan återvinning av däck komma att prioriteras före omhändertagande av oljesludge.

Patent

Cassandra Oil har förvärvat samtliga rättigheter för två patent. Dessa är patent SE 1251493-1, Fläktvingar, ”Metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en reaktor” samt patent SE 1251096-2, Värmeväxling, ”Metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”.

Båda dessa patent är implementerade i den processanläggning som är under test i verkstaden.

Cassandra Oil Technology AB har under perioden fått ytterligare patent beviljade:

 • I Mexiko beviljades den 29 januari patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Nigeria beviljades den 4 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Australien beviljades den 17 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Singapore beviljades den 6 april patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the amount of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor”
 • I Singapore beviljades den 30 maj patent avseende “Reactor, method of increasing the efficiency in a reactor and the use of the reactor”
 • I USA beviljades den 12 juli patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the amount of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor”

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Så som sagts ovan fortsätter Cassandra Oil nu att i egen regi driva de etableringar som tidigare annonserats. Förhandlingar om ändrade förutsättningar med berörda lokala partners pågår. Cassandra Oil är nu också fria att diskutera med andra parter på hemmamarknaden som tidigare varit låsta. Sådana diskussioner har inletts.

Bolaget för diskussioner med flera olika potentiella parter. I det kortsiktiga perspektivet 6 – 12 månader finns tillgång till lånefinansiering och bolaget utnyttjar denna i den takt det behövs. Av dessa har 3 000 000 SEK utnyttjats i ett brygglån.

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016, kl 08.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB