Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil bokslutskommuniké Januari – December 2016

2017-02-24

FJÄRDE KVARTALET, 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2016

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -9,6 (-9,0) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,27) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,4 (-11,6) MSEK vilket är -0,13 (-0,37) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (4,9) MSEK.

HELÅRET, 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

 • Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -35,4 (-32,1) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,78 (-1,06) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35,2 (-36,5) MSEK vilket är -0,77 (-1,21) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Det fjärde kvartalet har präglats av intensiva förhandlingar med ett antal potentiella partners samt vidareutveckling av processanläggningen.

Marknad och samarbetspartners

Cassandra Oil och Ragn-Sells meddelade den 20 september att de är överens om att avbryta sitt samarbete. Parterna kunde inte komma överens om villkoren för kommersiell expansion och rätten till Cassandras teknologi. Cassandras styrelse och företagsledning fastställde dels att projektet inte tidsmässig framskridit som förväntat och dels att Cassandras teknik är alldeles för värdefull för att  låsa in bolaget i en långtgående begränsning, om inte samarbetspartnern åtar sig betydande investeringar.

Cassandra Oil fortsätter nu att i egen regi driva de etableringar som tidigare annonserats. Förhandlingar om ändrade förutsättningar med berörda lokala partners pågår. Cassandra Oil är nu också fria att diskutera med andra parter på hemmamarknaden som tidigare varit låsta. Sådana diskussioner har inletts.

Cassandra Oils fokus för 2017 är att få igång anläggningar i Mälardalen och Spanien

Valoriza, Cassandra Oils samarbetspartner i Spanien, lämnade i november 2017 in en ansökan avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 57 000 ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år. Anläggningen ska också med hjälp av överskottsgasen producera el för eget behov. Ansökan görs för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar, förbehandlingsutrustning för att torka och behandla 10 ton plast per timme samt 2 gasturbiner för elgenerering (4MW).

Ansökan är en ”Integrated Environmental Authorization (IEA)” för en utökad permanent verksamhet för behandling av avfallsplast vid anläggningen i Jerez i Spanien. Den integrerade ansökan kombinerar såväl miljötillstånd som licens för att bedriva affärsverksamhet och bygglov med mera.

I sin ansökan beskriver Valoriza den provdrift som genomförts. Denna utföll positivt dock pekades på fukt i råvaran, hanteringen av plast i processoranläggningen samt dyr elförsörjning. Då dessa problem nu åtgärdats och processanläggningen utvecklats är Valoriza angelägna att gå vidare för att komma igång i fullskalig produktion.

I Saudiarabien avvaktar, som en följd av ARAMCO:s IPO, planeringen för start av ett gemensamägt bolag.   Samarbetspartnern är Tomorrow Environment Company (”TECO”), som ingår i HRH Prins Faisal Bin Muqrin Abdul Aziz grupp av bolag, med huvudkontor i Jedda, Saudiarabien. Den huvudsakliga målsättningen är att behandla ”oljesludge” i anknytning till TECOs licenser med ARAMCO. JV bolaget kommer även att behandla annat kolväterikt avfall i form av kasserade däck.

Som en följd av att Cassandra Oil visat på möjligheten att från bildäck återvinna bioolja, kan återvinning av däck komma att prioriteras före omhändertagande av oljesludge i Saudiarabien.

Beträffande samarbetet med SEAB för återvinning av ”oljesludge” i Irak, så beslutade Cassandra Oil i början av året att inte utnyttja sin option om att förvärva aktierna i SEAB. Styrelsen för Cassandra Oil AB har bedömt att den politiska risken i Irak nu är för hög för att gå in i ett sådant åtagande.

I övrigt pågår förhandlingar eller samtal med ett antal potentiella samarbetspartners i flera olika länder.  

Produktion och utveckling

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har på uppdrag av Cassandra Oil analyserat olja utvunnen från däck vid processanläggningen i Västerås, för att bekräfta den icke fossila andelen i oljeprovet. Det har genom C14 metoden fastställts att oljan som producerats från däck är, till cirka 48 % ickefossil, vilket gör att den delen kan klassificeras som återvinningsbar bioolja. Detta resultat är till stor fördel för Cassandra Oil då marknadsvärdet på den CASO-producerade oljan härigenom blir högre än för crude oil. Detta resultat publicerades i ett pressmeddelande den 1 juli 2017.

Under det gångna året har anläggningen i Västerås, CASO-0003, körts i drygt 1600 timmar. Vi har härvid kunnat konstatera dels att anläggningen håller för kontinuerlig drift samt att underhållskostnaden framförallt för utbyte av hammare, reaktorkammare samt övriga slitdelar är lägre än vad som tidigare antagits.

Dessa intensiva tester har givit underlag för att utveckla processanläggningen i  flera avseenden.

För att minska känsligheten för fukt i råvaran har en torktumlare tagits fram. Denna använder överskottsvärme från processanläggningens värmeväxlare för att torka den plast och de däck som matas in i processen.

En ny reaktorkammare med nära dubbelt så stor volym som tidigare har tagits i bruk.

En ny utmatning för den fasta fraktionen medför kylning av kolpulvret samt separering av kolpulver och stål.

Vidare har tester gjorts med införande av en cyklon för processgasen mellan reaktorn och kondenseringsenheten. Syftet med denna är att i tidigt skede ta bort kolpulver och skapa en än renare slutprodukt. Detta har visat på gott resultat. Oljan har analyserats av SAYBOLT, ett världsledande analysföretag. Resultaten visar att Cassandra Oils olja från plast innehåller 1/3 mer av lätta produkter än Brent (Nordsjöolja) och Cassandra Oils olja från däck 2/3 mer. Den höga kvalitén medför att oljan nu accepteras av oljebolag som råvara för raffinering.

Patent

Cassandra Oil förvärvade vid starten 2011 från Anders Olsson samtliga rättigheter för två patent. Dessa är patent SE 0901600-7, Reaktor innefattande rotor, ”Separationsreaktor”, patent SE 1251493-1, Fläktvingar, ”Metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en reaktor”. Sommaren 2016 förvärvades ytterligare ett patent, SE 1251096-2, Värmeväxling, ”Metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”.

Dessa patent är samtliga implementerade i den processanläggning som är under test i verkstaden.

Alla tre patent är också registrerade i Cassandra Oil Technologys namn för internationell patentansökan. Cassandra Oil Technology AB har under året fått följande internationella patent beviljade:

 • I Mexiko beviljades den 29 januari patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Nigeria beviljades den 4 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Australien beviljades den 17 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Singapore beviljades den 6 april patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the amount of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor”
 • I Singapore beviljades den 30 maj patent avseende “Reactor, method of increasing the efficiency in a reactor and the use of the reactor”
 • I USA beviljades den 12 juli patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the amount of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor”

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Som en följd av att Cassandra Oil genomfört ett antal framgångsrika kvalitetsutvärderingar med internationella oljeproducenter och som en del i en fördjupad samarbetsrelation har efter periodens utgång ett finansieringsavtal ingåtts. Ett konsortium med säte i London och Dubai avser att investera ca 3 mkr per månad genom löpande emissioner. Preliminär finansieringsram är en investering i 22,5 millioner nyemitterade aktier till en kurs av SEK 1,60 under en 12 månaders period. I och med detta kommer det sammanlagda antalet aktier i Cassandra Oil AB vara 85.156.501 och de nyemitterade aktierna att motsvara 26,4% av det totala antalet. Cassandra kommer att tillföras ytterligare kapital på  36 mkr.  Investeringen kan komma att ökas eller minskas beroende på hur samarbetet utvecklas.

Dessa emissioner kommer att göras under styrelsebemyndigande från årsstämman 25 april 2016.

Finansieringen bedöms täcka Cassandras löpande omkostnader under innevarande år samt återbetalning av utestående brygglån.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017, kl 08.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB