Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil; Årsredovisningen offentliggjord med revisionsberättelse som avviker från standardutformningen

2017-03-30

Cassandra Oils årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Cassandra Oil och Ragn-Sells meddelade den 20 september att de är överens om att avbryta sitt samarbete. Parterna kunde inte komma överens om villkoren för kommersiell expansion och rätten till Cassandras teknologi. Cassandras styrelse och företagsledning fastställde dels att projektet inte tidsmässig framskridit som förväntat och dels att Cassandras teknik är alldeles för värdefull för att låsa in bolaget i en långtgående begränsning, om inte samarbetspartnern åtar sig betydande investeringar.

Cassandra Oil fortsätter nu att i egen regi driva de etableringar som tidigare annonserats. Förhandlingar om ändrade förutsättningar med berörda lokala partners pågår. Cassandra Oil är nu också fria att diskutera med andra parter på hemmamarknaden som tidigare varit låsta. Sådana diskussioner har inletts.

Valoriza, Cassandra Oils samarbetspartner i Spanien, lämnade i november 2016 in en ansökan avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 57 000 ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år. Anläggningen ska också med hjälp av överskottsgasen producera el för eget behov. Ansökan görs för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar, förbehandlingsutrustning för att torka och behandla 10 ton plast per timme samt 2 gasturbiner för elgenerering (4MW).

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har på uppdrag av Cassandra Oil analyserat olja utvunnen från däck vid processanläggningen i Västerås, för att bekräfta den icke fossila andelen i oljeprovet. Det har genom C14 metoden fastställts att oljan som producerats från däck är, till cirka 48 % ickefossil, vilket gör att den delen kan klassificeras som återvinningsbar bioolja. Detta resultat är till stor fördel för Cassandra Oil då marknadsvärdet på den CASO-producerade oljan härigenom blir högre än för crude oil.

Under det gångna året har anläggningen i Västerås, CASO-0003, körts i drygt 1600 timmar. Vi har härvid kunnat konstatera dels att anläggningen håller för kontinuerlig drift samt att underhållskostnaden framförallt för utbyte av hammare, reaktorkammare samt övriga slitdelar är lägre än vad som tidigare antagits.

Cassandra Oil genomförde under året tre nyemissioner av aktier som sammantaget tillförde bolaget cirka 43 MSEK före emissionskostnader

Läs den kompletta årsredovisningen i bifogad PDF


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017, kl 08.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB