Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ)                                       DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017

2017-04-27

DELÅRSRAPPORT

FÖRSTA KVARTALET  1 JANUARI – 31 MARS 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till 1,0 (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –9,0 (-8,0 ) MSEK eller -0,14 (-0,24) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –3,2 (-5,3) MSEK eller -0,05 (-0,16) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,12 (0,02) MSEK och är vid rapportens avgivande 2,1 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Cassandra Oil fortsätter att i egen regi driva etablering av en anläggning i Mälardalen. Projektering av anläggningen samt diskussioner med samarbetspartners pågår.

Den ansökan, som Cassandra Oils samarbetspartner i Spanien, Valoriza lämnade in i november förra året, behandlas av myndigheterna och ett positivt svar väntas inom kort. Det är en ”Integrated Environmental Authorization (IEA)” ansökan om tillstånd för en utökad permanent verksamhet för behandling av avfallsplast vid anläggningen i Jerez i Spanien. Ansökan görs för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar, förbehandlingsutrustning för att torka och behandla 10 ton plast per timme. Anläggningen ska också med hjälp av överskottsgasen producera el för eget behov.

Med ett företag i Indien har Cassandra Oil kommit överens om att göra en förstudie avseende möjliga etableringar därstädes. Det indiska bolaget betalar i förskott en fast ersättning till Cassandra för genomförande av denna studie.

Oljan från däck är som vi tidigare rapporterat är till 48% fossilfri. Det finns därutöver hopp om att EU inom en snar framtid ska klassa olja som återvinns från avfall som återvunnen olja. Vi tror att det kommer att innebära ett prispremium för återvunnen olja. Ansökan om produktregistrering hos REACH av Cassandras Oil från däck har lämnats in. För oljan från plast kommer ansökan om REACH-registrering att lämnas in under våren.

Oljeraffinaderier har accepterat kvaliteten på vår olja. Tester har visat att den olja Cassandra Oil gör av plastråvara till mer än 90 % består av diesel- och bensinfraktioner.

Cassandra Oil AB har avtalat om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor APS. Bolaget kommer att ägas till lika delar av parterna. Reaktor APS tillhör en familjeföretags grupp som i generationer varit aktiva i den danska skrot- och återvinningsbranschen. Det nya bolaget kommer att processa plast och däck, inte bara från Danmark, utan även från flera närliggande länder som har stora däcks-problem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12.000 ton däck kommer att placeras i Fredriksvaerk-anläggningen vid Reaktor APS på Själland eller i ny anläggning på Lolland. Båda ligger i anslutning till djuphamnar och vid internationellt trafikerade sjöfartsleder, vilket underlättar och förbilligar transporter, men framförallt möjliggörs rationell hantering av material vid ytterligare utbyggnad.

Reaktor APS har tillgång till stort lager av kasserade däck och ytterligare insamling i Danmark påbörjas.

Intäkterna för det gemensamma bolaget blir dels,

 • Direkt kopplade till mängden processade däck, då det utgår en statlig ersättning på upptill DKK 2,1 per kg däck som återvinns.
 • Försäljning av olja, där 48% av Cassandras produktion från däck klassad som fossilfri olja.
 • Försäljning av stålskrot och kolpulver.

Sammantaget innebär detta att bolaget får högre inkomster från statliga ersättningar, försäljning av stål- och kolpulver än från oljeförsäljning.  Bolaget blir till stor del okänsligt för fluktuerande oljepriser.

CASO-reaktorn kommer att ersätta en asiatisk pyrolysreaktor, som exploderat. Detta händer alltför ofta med konventionella pyrolysreaktorer då många ton material processas under många timmar vid hög temperatur. En av många fördelar med Cassandras teknik att det inmatade materialet processas snabbare än vad det tog dig som läsare att läsa första stycket i det här VD-brevet. När du kommit hit i texten är den producerade oljan redan i säkert förvar i oljecisterner. Det är således aldrig mer än några tiotal kg av processmaterial i Cassandras reaktor och därmed inget som kan explodera eller orsaka annan skada.

Den redovisningsmässiga hanteringen av det gemensamma bolaget i koncernens räkenskaper kommer utvärderas när bolagets aktiviteter startas upp.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter en tids förhandlingar i Spanien har Cassandra ingått en överenskommelse om samarbete med ett spanskt bolag, som ägs av en välkänd industrifamilj. Familjen är även grundare till en av Spaniens största företagsgrupper. Samarbetet möjliggör för den spanska partnern att förbättra återvinningen av olja från de egna anläggningarna. Dessutom skapar det förutsättningar för finansiering av pågående projekt i Spanien.

Överenskommelsen syftar till att tillsammans söka nå en årlig produktionsnivå om 100 000 ton olja i Spanien. Cassandras vd Anders Olsson ser detta som en viktig öppning:

-  Vi har haft det tufft under ett antal år och bland annat underskattat trögrörligheten i beslutsprocesserna, så även i Spanien. Vår nya samarbetspartner är väletablerad men har haft svårigheter med sina existerande pyrolysanläggningar. Vi skall nu tillsammans arbeta vidare för att finna vägar att uppnå volymer av oljeproduktion som är tillräckligt stora för att vara av intresse för oljeraffinaderier.  Det är även positivt då det visar att branschen har respekt för vår teknologi.

FINANSIELL RAPPORT

Omsättning, resultat och kassaflöde januari-mars 2016

 • Koncernens omsättning uppgick till 1,0 (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –9,0 (-8,0) MSEK eller -0,14 (-0,24) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,2 (-5,3) MSEK eller -0,05 (-0,16) SEK per aktie.

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,12 (0,02) MSEK och är vid rapportens avgivande 2,1 MSEK.

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 52,8 (49,5) MSEK eller 0,84 (1,46) SEK per aktie.

Koncernens soliditet var vid periodens utgång 54,9 (52,4) procent.

Cassandra Oil har totalt 62 656 501 utestående aktier med ett kvotvärde om 1 krona.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 13 (13). Genomsnittligt antal anställda under kvartalet uppgick till 13 (13).

MODERBOLAGET

Moderbolaget Cassandra Oil ABs rörelseresultat för första kvartalet var –2,9 (-3,5) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 395,6 (368,8) MSEK.

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens slut till 62 656 501 SEK fördelat på      62 656 501 aktier.

Cassandra Oil har 2 142 858 utestående teckningsoptioner av serie TO4.  Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK.

Årsstämman 2016 beslutade om en emission av högst 2 000 000 st teckningsoptioner att tecknas av styrelsen och nyckelpersoner i bolagets ledning. Teckningsoptionerna medför en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2019 – 31 december 2019 för 5,25 kr per nytecknad aktie. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången för utdelning som beslutas närmast efter det att teckning verkställts.

AKTIEN

Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med ticker CASO.

Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 421 per den 31 mars 2017.

KOMMANDE INFORMATION

 • 27 juli 2017; Delårsrapport januari - juni
 • 26 oktober 2017: Delårsrapport januari – september

Västerås den 27 april 2017

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson

Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017, kl 08.00 CET.
 För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB