Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ)   DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017

2017-07-27

ANDRA KVARTALET, 1 APRIL - 30 JUNI 2017

 • Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för andra kvartalet var –3,9 (-3,0) MSEK.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 393,9 (365,2) MSEK eller 6,03 SEK per aktie. (10,78)
 • Moderbolagets soliditet var vid periodens utgång 93,94 procent. (92,51)
 • Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –54,1 (-7,7) MSEK eller -0,87 (-0,25) SEK per aktie. Resultatet påverkades negativt med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier efter brand i bolagets lokaler.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –10,1 (-9,0) MSEK eller -0,16 (-0,27) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 (0,4) MSEK.
 • FÖRSTA SEX MÅNADERNA, 1 JANUARI – 30 JUNI 2017
 • Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för perioden var –6,8 (-5,5) MSEK.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 393,9 (365,2) MSEK eller 6,03 SEK per aktie.
 • Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –62,4 (-14,9) MSEK eller -1,02 (-0,49) SEK per aktie. Resultatet påverkades negativt med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier efter brand i bolagets lokaler.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –15,7 (-14,3) MSEK eller -0,25 (-0,42) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 (0,4) MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Årsstämma

Vid den ordinarie årsstämman den 23 maj 2017 beslutades bland annat att:

 • ändra bolagets bolagsordning innebärandes att ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget. De skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.
 • bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt for aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Brand 28 maj

Söndagen den 28 maj drabbades Cassandras verkstadslokaler av en brand vilken förstört huvuddelen av bolagets Västeråsbaserade reaktor. Avsikten har tidigare varit att montera ned reaktorn och bygga upp den i Danmark. Cassandra behöver nu beställa nya delar för att genomföra det projektet. Bolagets kontor är intakt med avtal och dokumentation avseende teknologi och projekt. 

Bolaget har verksamhets- och ansvarsförsäkringar. Bolagets jurister bedömer att försäkringsersättning kommer att utgå. Vid utgivandet av denna delårsrapport har försäkringsersättningen ännu ej fastställts och någon försäkringsersättning redovisas därför inte i bolagets räkenskaper. Försäkringsersättningen redovisas så snart den slutliga ersättningen är fastställd.

Som följd av att bolagets Västeråsbaserade reaktorer samt vissa inventarier förstörts i samband med branden har nedskrivningar av reaktorerna CASO 003 och CASO 004 gjorts med hela det bokförda värdet om 43 500 000 kronor. Vidare har det bokförda värdet på förstörda inventarier och maskiner skrivits ner med hela det bokförda värdet 167 000 kronor.

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB har avtalat om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor APS. Bolaget kommer att ägas till lika delar av parterna. Reaktor APS tillhör en familjeföretags grupp som i generationer varit aktiva i den danska skrot- och återvinningsbranschen. Det nya bolaget kommer att processa plast och däck, inte bara från Danmark, utan även från flera närliggande länder som har stora däcks-problem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck kommer att placeras i Frederiksværk-anläggningen vid Reaktor APS på Själland eller i ny anläggning på Lolland. Båda ligger i anslutning till djuphamnar och vid internationellt trafikerade sjöfartsleder, vilket underlättar och förbilligar transporter, men framförallt möjliggörs rationell hantering av material vid ytterligare utbyggnad.

Reaktor APS har tillgång till stort lager av kasserade däck och ytterligare insamling i Danmark påbörjas.

Intäkterna för det gemensamma bolaget blir dels,

 • Direkt kopplade till mängden processade däck, då det utgår en statlig ersättning på upptill DKK 2,1 per kg däck som återvinns.
   
 • Försäljning av olja, där 48% av Cassandras produktion från däck är klassad som fossilfri olja.
 • Försäljning av stålskrot och kolpulver

Sammantaget innebär detta att bolaget får högre inkomster från statliga ersättningar och försäljning av stål- och kolpulver än från oljeförsäljning.  Bolaget blir därför mindre känsligt för fluktuerande oljepriser.

Samarbete i Spanien

Cassandra har i sitt samarbete med Valoriza en processanläggning i Spanien. Denna kommer att tas i produktion efter det att miljö-, produktions- och övriga tillstånd slutgiltigt godkänts. Bolaget har informerats om att ett godkännande kan föreligga i senare delen av augusti – september.

Nytt samarbete i Spanien

Efter en tids förhandlingar i Spanien har Cassandra ingått en överenskommelse om samarbete med ytterligare ett spanskt bolag. Samarbetet möjliggör för den spanska partnern att förbättra återvinningen av olja från plast i de egna anläggningarna. Dessutom skapar det förutsättningar för finansiering av pågående projekt i Spanien. Detta samarbete konkurrerar inte med samarbetet med Valoriza. 

Överenskommelsen syftar till att tillsammans söka nå en årlig produktionsnivå om 100 000 ton olja i Spanien.

Riktad emission

Ett konsortium med säte i London och Dubai avser att investera ca 3 mkr per månad genom löpande emissioner. Preliminär finansieringsram är en investering i 22,5 millioner nyemitterade aktier till en kurs av SEK 1,60 under en 12 månaders period. I och med detta kommer det sammanlagda antalet aktier i Cassandra Oil AB vara 85 156 501 och de nyemitterade aktierna att motsvara 26,4% av det totala antalet. Cassandra kommer att tillföras ytterligare kapital på 36 mkr.  Investeringen kan komma att ökas eller minskas beroende på hur samarbetet utvecklas. Styrelsen beslutade den 30 januari 2017 att genomföra denna emission under styrelsebemyndigande från årsstämman 25 april 2016.

Den 16 maj 2017 registrerades 2 713 188 aktier på Bolagsverket, efter att bolaget tillförts 4 341 101 SEK. Bolaget har tillförts ytterligare 2 771 697 SEK och kommer ge ut ytterligare 1 732 311 aktier till en kurs av 1,60 SEK per aktie.  Dessa utgör en del i den pågående riktade emissionen.

REACH-registrering

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA registrerade i maj 2017 Cassandras olja återvunnen från däck i REACH-registret. Det innebär att oljan inte bedöms som en restprodukt utan fritt kan konkurrera med andra oljor, ex. med den dieselolja som säljs som drivmedel. Cassandras bedömning är oljan kan nå ett premium-pris eftersom den är återvunnen och får anses vara mer samhällsnyttig. Bolaget har långt framskridna samarbetsförhandlingar med distributörer som tror att efterfrågan kommer att intensifieras i samband med kommande EU-direktiv.

Cleantech-Hubs 28 juni

Cassandra Oil är ett av 9 företag som valts ut till Cleantech Hubs- Innovations by Sweden.
Programmet syftar till att genom ett långsiktigt främjandearbete, sprida ett antal världsledande svenska innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala marknaden och därmed bidra till en hållbar energiomställning.

Patent

Cassandra Oil Technology AB har under perioden och därefter fått ytterligare patent beviljade:

 • I Nigeria beviljades den 4 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Australien beviljades den 17 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Singapore beviljades den 6 april patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the amount of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor”
 • I Singapore beviljades den 30 maj patent avseende “Reactor, method of increasing the efficiency in a reactor and the use of the reactor”

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Extra bolagsstämma 7 juli

Cassandra Oil AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 juli 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet.

Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital. Minskningen av aktiekapitalet skedde genom att bolagets kvotvärde minskades till 0,5 kronor per aktie, innebärande en nedsättning av aktiekapitalet med 32 684 844,50 kronor (motsvarande 50 procent av aktiekapitalet).

Syftet med den beslutade nedsättningen är att möjliggöra för en eventuell företrädesemission där Cassandra Oil AB har erbjudits och accepterat fullständiga garantier.

För närvarande är planen att ge möjlighet för nuvarande aktieägare att deltaga i den eventuellt kommande företrädesemission där de får teckna nya aktier för 90 öre (0,90 kr/aktie). De externa parterna har garanterat en emission på upp till 24 mkr. Om den genomförs, innebär det en utspädningseffekt på upp till cirka 36 procent. Närmare detaljer kommer att offentliggöras i samband med ett eventuellt kommande emissions beslut, vilket ännu inte fattats.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet av bolagsstämman.

FINANSIELL RAPPORT

Omsättning, resultat och kassaflöde april-juni 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –54,1 (-7,7) MSEK eller -0,87 (-0,25) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,1 (-9,0) MSEK eller -0,16 (-0,27) SEK per aktie.

Omsättning, resultat och kassaflöde januari-juni 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –62,4 (-14,9) MSEK eller -1,02 (-0,49) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15,7 (-14,3) MSEK eller -0,25 (-0,42) SEK per aktie.

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 (0,4) MSEK.

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 0,8 (61,5) MSEK eller 0,01 (1,81) SEK per aktie.

Koncernens soliditet var vid periodens utgång 1,6 (43,2) procent.

Cassandra Oil har före emissionen totalt 65 369 689 utestående aktier med ett kvotvärde om 1 krona.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 13 (14). Genomsnittligt antal anställda under kvartalet uppgick till 13 (14).

MODERBOLAGET

Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för andra kvartalet var –3,9 (-3,0) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 393,9 (365,2) MSEK eller 6,03 SEK per aktie. (10,78 )

Moderbolagets soliditet var vid periodens utgång 95,06 procent. (92,51)

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens slut till 65 369 689 SEK fördelat på 65369 689 aktier.

Cassandra Oil har 2 142 858 utestående teckningsoptioner av serie TO4.  Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK.

AKTIEN

Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med ticker CASO.

Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 394 per den 30 juni 2017.

KOMMANDE INFORMATION

 • Delårsrapport januari – september 2017:                                 26 oktober 2017
 • Delårsrapport 4:e kvartalet och Bokslutskommuniké 2017:     22 februari 2018
 • Årsredovisning 2017:                                                               29 mars 2018
 • Årsstämma 2018:                                                                     26 april 2018

Västerås den 27 juli 2017

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson

Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB