Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ)

2017-10-26

DELÅRSRAPPORT

JANUARI –SEPTEMBER 2017

TREDJE KVARTALET, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -10,9 (-9,3) MSEK eller -0,16 (-0,18) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 (-12,5) MSEK eller -0,02 (-0,25) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (0,7) MSEK.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA, 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -75,3 (-25,9) MSEK eller -1,17 (-0,65) SEK per aktie. Resultatet påverkades negativt med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier efter brand i bolagets lokaler.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17,1 (-26,8) MSEK eller -0,27 (-0,68) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Företrädesemission

För att stärka bolagets finansiella ställning för vidareutveckling av bolagets produkter och

samarbeten beslutade styrelsen i Cassandra Oil AB, i enlighet med bemyndigande beslutat på årsstämman den 23 maj 2017, att genomföra en företrädesemission om 23,5 MSEK och i övrigt på nedanstående villkor.

 1. 1.     Bolagets aktiekapital ökas med 23 533 088 kronor.
 2. 2.     39 221 813 nya aktier ges ut.
 3. 3.     Teckningskursen för varje nyemitterad aktie var 0,60 kr per aktie.
 4. 4.     Sista dag för handel inklusive teckningsrätter var den 5 september 2017.
 5. 5.     Första dag för handel exklusive teckningsrätter var den 6 september 2017.
 6. 6.     Rätt att teckna nya aktier i Bolaget tillkom aktieägarna med företrädesrätt, varvid 10 befintliga aktier berättigade till att teckna 6 nya aktier.
 7. 7.     Emissionen stängdes den 10 oktober och var då övertecknad med 17%.

Riktade emissioner

Under perioden har två riktade emissioner genomförts. Dessa, som tidigare har presenterats, gjordes på styrelsens beslut under bemyndigande från bolagsstämmorna 2016-05-22 och 2017-05-23.

Från dessa har 7 317 205 kronor mottagits för 6 433 318 emitterade aktier.

Extra bolagsstämma

Vid en extra bolagsstämma 2017-07-07 beslutades att:

 • ändra § 4 i bolagsordningen från tidigare text "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60 000 000 kr och högst 240 000 000 kr" till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kr och högst 120 000 000 kr".
 • minska aktiekapitalet genom att bolagets kvotvärde minskades till 0,5 kronor per aktie, innebärande en nedsättning av aktiekapitalet med 32 684 844,50 kronor (motsvarande 50 procent av aktiekapitalet).

Brand i Cassandras lokaler

Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB ("Cassandra") gav den 14 september in en stämningsansökan till Västmanlands tingsrätt mot Länsförsäkringar Bergslagen med anledning av krav på försäkringsersättning hänförlig till fabriksbranden i bolagets lokaler den 28 maj 2017.

Cassandra yrkar i stämningsansökan att tingsrätten skall fastställa att Cassandra har rätt till försäkringsersättning i enlighet med försäkringsvillkoren och att Länsförsäkringar vidare ska förpliktigas att utbetala 40 000 000 kr att avräknas mot den slutligt fastställda ersättningen som Cassandra bedömer ska bli avsevärt högre. Cassandra yrkar ersättning för sina rättegångskostnader. Cassandra förbehåller sig vidare rätten att kräva skadestånd för den skada man åsamkas på grund av Länsförsäkringars vägran att utbetala förskott.

Cassandra gör tillsammans med sina jurister bedömningen att man har goda grunder att vinna bifall för sin talan. Företrädare för Cassandra i tvisten var initialt Advokatfirma DLA Piper i Stockholm.

Länsförsäkringar Bergslagen hade tidigare godkänt att Cassandra Oil använder DLA Piper men efter stämningen ändrat sig och hänvisar nu till jäv.

Efter att Länsförsäkringar Bergslagen har invänt mot att Cassandra Oil använder DLA Piper som

juridiskt ombud i försäkringstvisten kring branden i Västerås, har Cassandra Oil tvingats engagera

nytt ombud. Nytt ombud är från och med 2017-10-11 advokat Sverker Bonde på Advokatfirman Delphi.

Cassandra Oil gör bedömningen att ombudsbytet inte på något sätt försämrar utsikterna till framgång

i processen.

Industriella samarbeten

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB har avtalat om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor APS. Bolaget kommer att ägas till lika delar av parterna samt till en del av danska privata investerare. Reaktor APS tillhör en familjeföretags grupp som i generationer varit aktiva i den danska skrot- och återvinningsbranschen. Det nya bolaget kommer att processa plast och däck, inte bara från Danmark, utan även från flera

närliggande länder som har stora däck-problem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck kommer att placeras i Frederiksværk-anläggningen vid Reaktor APS på                                                                 Själland. Reaktor APS har tillgång till stort lager av kasserade däck och ytterligare insamling i Danmark påbörjas. Intäkterna för det gemensamma bolaget blir dels,

 •        En statlig ersättning på upp till DKK 2,1 per kg däck som återvinns.
 •        Försäljning av olja, där 48% av Cassandras produktion från däck är klassad som fossilfri olja.
 •        Försäljning av stålskrot och kolpulver.

Avtal om försäljning till det gemensamma bolaget av en CASO processanläggning tecknades den 24 september. Enligt avtalet är priset är 4,5 MEURO (42,8 MSEK). Leverans till anläggningen i Frederiksværk i Danmark ska ske under första halvåret 2018. Processanläggningen kommer att byggas hos Sjölanders Mekaniska Verkstad i Västerås.

Samarbete i Spanien

I november 2016 sökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 57 000 ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år. Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st. CASO 600E processanläggningar.

Samarbete med Sjölanders

Processanläggningen CASO 005, som ska installeras i Frederiksværk, kommer att byggas hos Sjölanders Mekaniska Verkstad i Västerås av Cassandras verkstadspersonal. Första beställningen av komponenter har lämnats till Sjölanders Mekaniska AB.

Patent

Cassandra Oil innehar samtliga rättigheter för tre patent. Dessa är patent SE 090 1600-7, Separationsreaktor, ”Reaktor innefattande en rotor”, patent SE 1251493-1, Fläktvingar, ”Metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en reaktor” samt patent SE 1251096-2, Värmeväxling, ”Metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”.

Dessa tre patent återkommer i femton internationellt registrerade patent. Inom EPO, den europeiska patentorganisationen, har patenten validerats i nio länder.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den företrädesemission som pågick vid periodens slut stängdes den 10 oktober.

Riktad emission

Som en följd av den övertecknade företrädesemissionen och det tilltagande starka intresset för

Cassandra Oil, beslutade styrelsen 2017-10-24 att emittera ytterligare 11 173 333 aktier till en kurs av 0,60 kr per aktie. Emissionen riktar sig till ett fåtal långsiktiga investerare och görs under bemyndigande från årsstämman 2017-05-23. Emissionslikviden är 6 704 000 kr.

Likviden används för att snabbt kunna bygga Caso-anläggningar varav en leverans till Danmark står

närmast på tur.

FINANSIELL RAPPORT

Omsättning, resultat och kassaflöde juli - september 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –10,9 (-9,3) MSEK eller -0,16 (-0,18) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 (-12,5) MSEK eller -0,02 (-0,25) SEK per aktie.

Omsättning, resultat och kassaflöde januari-september 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –75,3 (-25,9) MSEK eller -1,17 (-0,65) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17,1 (-26,8) MSEK eller -0,27 (-0,68) SEK per aktie.

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet

 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (0,7) MSEK.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till -7,0 (70,9) MSEK eller -0,10 (1,13) SEK per aktie. Koncernens negativa kapital beror på det negativa resultatet, främst som följd av nedskrivningen i samband med branden. Det bryter inte mot ABL eller annan lag att ha negativt eget kapital i koncernen så länge moderbolagets egna kapital överstiger hälften av aktiekapitalet.
 • Koncernens soliditet var vid periodens utgång -14,0 (72,7) procent.
 • Cassandra Oil har efter genomförda emissioner totalt 69 089 819 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 13 (14). Genomsnittligt antal anställda under kvartalet uppgick till 13 (14).

MODERBOLAGET

Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för tredje kvartalet var –4,5 (-2,3) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 391,6 (400,3) MSEK.

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens slut till 34 544 909,50 SEK fördelat på 69 089 819 aktier.

Cassandra Oil har 2 142 858 utestående teckningsoptioner av serie TO4.  Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK.

Cassandra Oil har i ett incitamentsprogram 2 000 000 teckningsoptioner utestående. Varje sådan teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 till 31 december 2019.

Vid periodens slut pågående företrädesemission stängdes den 10 oktober med 17 % överteckning.

AKTIEN

Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med ticker CASO.

Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 499 per den 29 september 2017.

KOMMANDE INFORMATION

 • Delårsrapport 4:e kvartalet och Bokslutskommuniké 2017: 22 Februari 2018
 • Årsredovisning 2017:                                                           29 Mars 2018
 • Delårsrapport 1:a kvartalet                                                  26 April 2018
 • Årsstämma 2018:                                                                26 April 2018

Västerås den 26 oktober 2017

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson

Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 08.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB