Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ)   BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  2017

2018-02-22

JANUARI - DECEMBER 2017

FJÄRDE KVARTALET, 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2017

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -10,4 (-9,6) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,0 (-8,4) MSEK vilket är -0,10 (-0,13) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,1 (0,4) MSEK.

HELÅRET, 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017

 • Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -85,8 (-35,4) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -1,16 (-0,78) SEK. Den stora skillnaden från föregående år beror på nedskrivningar efter branden maj 2017. Bolagets bedömning är att dessa kostnader kommer att täckas efter att den juridiska processen mot försäkringsbolaget slutförts.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -28,0 (-35,2) MSEK vilket är -0,38 (-0,78) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Industriella samarbeten

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB avtalade den 31 mars 2017 om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor ApS. Bolaget kommer att ägas till lika delar av parterna samt till en del av danska privata investerare. Det nya bolaget kommer att processa plast och däck, inte bara från Danmark, utan även från flera närliggande länder som har stora däckproblem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck avsågs att i augusti placeras i Frederiksværk-anläggningen vid Reaktor ApS på Själland. En andra anläggning skulle sedan installeras senare samma år.

Den brand som drabbade Cassandra Oil den 28 maj 2017 förstörde de reaktorer CASO 003 och 004 som skulle levereras till Danmark. Samarbetsprojektet har därmed försenats. Ett nytt avtal avseende leverans av en nybyggd reaktor, CASO 005, undertecknades den 24 september. Priset på anläggningen är avtalat till 4,5 MEURO (42,8 MSEK) och leverans ska enligt detta avtal ske under första halvåret 2018. Efter diskussion med externa finansiärer omförhandlades i november avtalet till att omfatta två reaktorer till priset 4,5 MEURO per styck att levereras under 2018.

Bakgrund till affären

Reaktor ApS tillhör en familjeföretagsgrupp som i generationer varit aktiva i den danska skrot- och återvinningsbranschen. Reaktor ApS har tillgång till stora lager av kasserade däck och ytterligare insamling i Danmark påbörjas.

Intäkterna i det gemensamma bolaget blir dels:

 • En statlig ersättning på upp till DKK 2,10 per kg däck som återvinns.
 • Försäljning av olja, där 48% av Cassandras produktion från däck är klassad som fossilfri olja.
 • Försäljning av stålskrot och kolpulver

Samarbete i Spanien

I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza om tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 57 000 ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år. Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar. Handläggningen av tillståndsärendet har tagit lång tid. Cassandras bedömning är att tillstånden kommer att meddelas i en snar framtid då vi besvarat alla frågor från myndigheten och också kunnat visa på kvalitén i utvunnen olja och kolpulver.

Samarbete med Sjölanders

Processanläggningen CASO 005, som ska installeras i Frederiksværk, kommer att byggas hos Sjölanders Mekaniska Verkstad i Västerås av Cassandras verkstadspersonal. Första beställningen av komponenter har lämnats till Sjölanders Mekaniska AB.

I övrigt pågår förhandlingar eller samtal med ett antal potentiella samarbetspartners i flera olika länder.  

Utveckling

CASO 600 reaktorn har under åren från att den första installerades i Irak 2014 till den tredje och fjärde reaktorn som förstördes i branden den 28 maj 2017 genomgått en stark utveckling. Då reaktor nummer fem nu ska byggas tas kunskaperna och erfarenheterna från de tidigare med i beaktande och bakas in i en från grunden ny struktur, generation fem av CASO reaktorn.

Under året har utvecklingsavdelningen också arbetat med analyser och förädling av kolpulvret som vi får fram i CASO processen. Genom Cassandras unika teknik får vi fram ett högvärdigt kolpulver av jämn kvalitet som potentiellt har högre värde an vad vi tidigare beräknat.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har på uppdrag av Cassandra Oil analyserat olja utvunnen från däck vid processanläggningen i Västerås, för att bekräfta den icke fossila andelen i oljeprovet. Det har genom C14 metoden fastställts att oljan som producerats från däck är till cirka 48% ickefossil, vilket gör att den delen kan klassificeras som återvinningsbar bioolja. Detta resultat är till stor fördel för Cassandra Oil då marknadsvärdet på den CASO-producerade oljan härigenom blir högre än för crude oil.

REACH-registrering av oljan har gjorts. Detta gör det möjligt att handla med och transportera den som en produkt och inte som avfall.

Brand i Cassandras lokaler

Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB ("Cassandra") gav den 14 september in en stämningsansökan till Västmanlands tingsrätt mot Länsförsäkringar Bergslagen med anledning av krav på försäkringsersättning hänförlig till fabriksbranden i bolagets lokaler den 28 maj 2017.

Cassandra yrkar i stämningsansökan att tingsrätten skall fastställa att Cassandra har rätt till försäkringsersättning i enlighet med försäkringsvillkoren och att Länsförsäkringar vidare ska förpliktigas att utbetala 40 000 000 kr att avräknas mot den slutligt fastställda ersättningen som Cassandra bedömer ska bli avsevärt högre. Cassandra förbehåller sig vidare rätten att kräva skadestånd för den skada man åsamkas på grund av Länsförsäkringars vägran att utbetala förskott.

Juridiskt ombud är från och med 2017-10-11 advokat Sverker Bonde på Advokatfirman Delphi. Västmanlands Tingsrätt uppmanade Länsförsäkringar Bergslagen att yttra sig i målet senast den 29 november 2017. Länsförsäkringar har två gånger begärt anstånd att komma in med sitt yttrande. Detta inkom den 19 januari 2018. Tingsrätten hade innan Länsförsäkringars yttrande inkommit satt ut målet till muntlig förberedelse den 13 februari 2018.

Vid de förberedande förhandlingarna i tingsrätten den 13 februari 2018 fastställdes tid för huvudförhandling i tingsrätten till den 3 september 2018. Tingsrättens dom kan förväntas i början av oktober. Cassandras ledning och vårt juridiska ombud bedömer alltfort att utfallet ska bli till Cassandras fördel och att försäkringsbolaget kommer att åläggas att betala ut ersättning. 

Om utfallet mot förmodan blir till Cassandras nackdel finns risk för att försäkringsersättning uteblir och att Cassandra dessutom åläggs att betala försäkringsbolagets rättegångskostnader och eventuella andra krav. Ett sådant utfall skulle naturligtvis vara belastande för Cassandra i det korta perspektivet, men på sikt är det ändå relativt obetydligt då kostnaderna många gånger om täcks av intäkterna från försäljning av en reaktor.

Patent

Cassandra Oil har sedan tidigare från Anders Olsson förvärvat samtliga rättigheter för tre patent. Dessa är patent SE 0901600–7, Reaktor innefattande rotor, ”Separationsreaktor”, patent SE 1251493-1, Fläktvingar, ”Metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en reaktor” och patent SE 1251096-2, Värmeväxling, ”Metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”.

Alla tre patent är registrerade i Cassandra Oil Technologys namn för internationell patentansökan. Cassandra Oil Technology AB har hitintills fått följande internationella patent beviljade:

 • Patent för ”Separationsreaktor” har beviljats i Australien, Mexiko och Singapore
 • Patent för ”Fläktvingar” har beviljats i Australien, Indien och USA. Detta patent har också validerats i nio EPO-länder.
 • Patentet för ”Värmeväxling” har beviljats i Australien, Brasilien, och Kina.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Cassandras danska samarbetspartner Reaktor ApS har från en miljöinvesteringsfond erbjudits en möjlig lånefinansiering av det gemensamma projektet. Detta kan leda till en lösning som enligt Cassandras bedömning är än mer attraktiv an att ta in externt ägande till de initialt planerade två reaktorerna.

Cassandra Oil AB genomförde i januari 2018 en riktad emission av 9 496 704 aktier, till en kurs av 0,60 kronor per aktie, till Recall Capital. Aktierna betalades genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 5 698 022 kronor på bolaget. Emissionen gjordes med bemyndigande från bolagsstämman 2017-05-23.

Ett kortfristigt lån om 4 MSEK upptogs i februari 2018. Lånets löptid är fyra månader med möjlighet till förlängning.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.
 För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB