Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ)

2018-04-26

DELÅRSRAPPORT

FÖRSTA KVARTALET
1 JANUARI – 31 MARS 2018

  • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till --6,9 (-9,9) MSEK eller -0,05 (-0,16) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –4,3 (-3,2) MSEK eller -0,03 (-0,05) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,10 (0,12) MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB avtalade den 31 mars 2017 om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor ApS. Bolaget kommer att ägas till lika delar av parterna samt till en del av danska privata investerare. Det nya bolaget kommer att processa plast och däck, inte bara från Danmark, utan även från flera närliggande länder som har stora däckproblem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck avsågs att i augusti placeras i Frederiksværk-anläggningen vid Reaktor ApS på Själland. En andra anläggning skulle sedan installeras senare samma år.

Den brand som drabbade Cassandra Oil den 28 maj 2017 förstörde de reaktorer CASO 003 och 004 som skulle levereras till Danmark. Samarbetsprojektet har därmed försenats. Ett nytt avtal avseende leverans av en nybyggd reaktor, CASO 005, undertecknades den 24 september. Priset på anläggningen är avtalat till 4,5 MEURO (42,8 MSEK) och leverans ska enligt detta avtal ske under första halvåret 2018. Efter diskussion med externa finansiärer omförhandlades i november avtalet till att omfatta två reaktorer till priset 4,5 MEURO per styck att levereras under 2018.

Status vid denna rapports skrivande är att projekteringsarbetet pågår och miljötillstånd väntas vara klart inom en nära framtid.

Samarbete i Spanien

I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza om tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 57 000 ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år.

Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar. Handläggningen av tillståndsärendet har tagit lång tid.

Status vid denna rapports skrivande är att Cassandra fått besked om att tillståndet är godkänt.

Samarbete med Sjölanders

Processanläggningen CASO 005 och 006, som ska installeras i Frederiksværk, kommer att byggas hos Sjölanders Mekaniska Verkstad i Västerås av Cassandras verkstadspersonal. Första beställningen av komponenter har lämnats till Sjölanders Mekaniska AB. Arbetet har ännu ej påbörjats.

Tvist med försäkringsbolaget

Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB ("Cassandra") gav den 14 september 2017 in en stämningsansökan till Västmanlands tingsrätt mot Länsförsäkringar Bergslagen med anledning av krav på försäkringsersättning hänförlig till fabriksbranden i bolagets lokaler den 28 maj 2017. Cassandra yrkar i stämningsansökan att tingsrätten skall fastställa att Cassandra har rätt till försäkringsersättning i enlighet med försäkringsvillkoren och att Länsförsäkringar vidare ska förpliktigas att utbetala 40 000 000 kr att avräknas mot den slutligt fastställda ersättningen som Cassandra bedömer ska bli avsevärt högre. Cassandra förbehåller sig vidare rätten att kräva skadestånd för den skada man åsamkas på grund av Länsförsäkringars vägran att utbetala förskott.

Vid de förberedande förhandlingarna i tingsrätten den 13 februari 2018 fastställdes tid för huvudförhandling i tingsrätten till den 3 september 2018. Tingsrättens dom kan förväntas i början av oktober. Cassandras ledning och vårt juridiska ombud bedömer alltfort att utfallet ska bli till Cassandras fördel och att försäkringsbolaget kommer att åläggas att betala ut ersättning.

Om utfallet mot förmodan blir till Cassandras nackdel finns risk för att försäkringsersättning uteblir och att Cassandra dessutom åläggs att betala försäkringsbolagets rättegångskostnader och eventuella andra krav. Ett sådant utfall skulle naturligtvis vara belastande för Cassandra i det korta perspektivet, men på sikt är det ändå relativt obetydligt då kostnaderna många gånger om täcks av intäkterna från försäljning av reaktorer.

Finansiella aktiviteter

Cassandra Oil AB genomförde i januari 2018 en riktad emission av 9 496 704 aktier, till en kurs av 0,60 kronor per aktie, till Recall Capital. Aktierna betalades genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 5 698 022 kronor på bolaget. Emissionen gjordes med bemyndigande från bolagsstämman 2017-05-23.

Ett kortfristigt lån om 4 MSEK, varav 3,5 MSEK utbetalats, upptogs i februari 2018. Lånets löptid är fyra månader med möjlighet till förlängning.

Förhandlingar om finansiering pågår och vi ser optimistiskt på läget.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I Spanien har de byråkratiska kvarnarna äntligen malt färdigt och vi har nu fått det officiella tillstånd vi väntat på länge. Det beviljade tillståndet omfattar behandling av 74 880 ton avfall och produktion av 48 960 ton olja (motsvarande ca 350 000 fat) per år. Vi kommer så fort det är praktiskt möjligt att påbörja tester samt planera eventuella demonstrationer på siten.

Polisen har genomfört en förundersökning om misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Utredningen har nu lagts ner med motiveringen att det inte går att styrka att den misstänkte har gjort sig skyldig till brott ”eller har visat sådan oaktsamhet som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt” samt att ytterligare utredning inte kan antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

FINANSIELL RAPPORT

Omsättning, resultat och kassaflöde januari-mars 2018

  • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till –6,9 (-9,9) MSEK eller -0,05 (-0,16) SEK per aktie.
    • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,3 (-3,2) MSEK eller -0,03 (-0,05) SEK per aktie.

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,10 (0,12) MSEK.  

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 8,5 (51,8) MSEK eller 0,07 (0,83) SEK per aktie. Den stora skillnaden från föregående år beror på nedskrivningar efter branden i maj 2017. Bolagets bedömning är att dessa kostnader kommer att täckas efter att den juridiska processen mot försäkringsbolaget slutförts.

Koncernens soliditet var vid periodens utgång 18,0 (54,4) procent.

Cassandra Oil har totalt 128 981 669 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 12 (13). Genomsnittligt antal anställda under kvartalet uppgick till 12 (13).

MODERBOLAGET

Moderbolaget Cassandra Oil ABs rörelseresultat för första kvartalet var –3,3 (-2,9) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 418,2 (395,6) MSEK.

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens slut till 64 490 834,50 SEK fördelat på  128 981 669 aktier.  

Cassandra Oil har 2 142 858 utestående teckningsoptioner av serie TO4.  Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK.

Årsstämman 2016 beslutade om en emission av högst 2 000 000 st teckningsoptioner att tecknas av styrelsen och nyckelpersoner i bolagets ledning. Teckningsoptionerna medför en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2019 – 31 december 2019 för 5,25 kr per nytecknad aktie. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången för utdelning som beslutas närmast efter det att teckning verkställts.

AKTIEN

Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med ticker CASO.

Remium Nordic Holding AB är Certified Adviser.

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 477 per den 31 mars 2018.

KOMMANDE INFORMATION

  • 26 juli 2018; Delårsrapport januari - juni
  • 25 oktober 2018: Delårsrapport januari – september

Västerås den 26 april 2018

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson

Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl 07.00 CET.
 För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB