Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT

2018-07-26

JANUARI – JUNI 2018

ANDRA KVARTALET, 1 APRIL - 30 JUNI 2018

 • Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till - (-) MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till –6,2 (-54,1) MSEK eller -0,06 (-0,87) SEK per aktie. (Rörelseresultatet 2017 påverkades negativt med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier efter brand i bolagets lokaler.)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,2 (-10,1) MSEK eller -0,02 (-0,16) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,06 (0,6) MSEK.
 • Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 4,6 (0,8) MSEK,
 • Koncernens soliditet var vid periodens utgång 9,8% (1,6%).
 • Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för andra kvartalet var -2,3 (-3,9) MSEK.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 418,2 (393,9) MSEK eller 3,03 (6,03) SEK per aktie.
 • Moderbolagets soliditet var vid periodens utgång 96,51 (93,96) procent. 

FÖRSTA SEX MÅNADERNA, 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 • Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 (-62,4) MSEK eller -0,11 (-1,02) SEK per aktie. (Rörelseresultatet 2017 påverkades negativt med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier efter brand i bolagets lokaler.)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,5 (-15,7) MSEK eller -0,06 (-0,25) SEK per aktie.
 • Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för perioden var -5,1 (-6,1) MSEK.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 418,2 (393,9) MSEK eller 3,03 (6,03) SEK per aktie. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Årsstämma

Vid den ordinarie årsstämman den 26 april 2018 beslutades bland annat att:

 • ändra bolagets bolagsordning innebärandes att ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 480 000 000.
 • bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt for aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion, förvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB avtalade den 31 mars 2017 om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor ApS. Bolaget kommer att processa avfall, inte bara från Danmark, utan även från närliggande länder som har stora däckproblem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck avsågs att i augusti 2017 placeras i Frederiksværk på Själland vid Reaktor ApS anläggning. En andra anläggning skulle sedan installeras i början av 2018.

Den brand som drabbade Cassandra Oil den 28 maj 2017 förstörde de reaktorer som skulle levereras till Danmark. Samarbetsprojektet har därmed försenats. Cassandra och Reaktor ApS har utnyttjat tiden genom att göra en förnyad miljöansökan helt anpassad till den kommande gemensamma verksamheten. Status vid denna rapports skrivande är att projekteringsarbetet pågår och miljötillståndet, nu anpassat till Cassandras uppdaterade teknik, väntas vara klart inom en nära framtid. 

Samarbete i Spanien

I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza om tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet.  

Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar. Handläggningen av tillståndsärendet har tagit lång tid. I april i år beviljades Valorizas ansökan avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 75 000 ton avfallsplast till ca 350 000 fat olja samt 2 800 ton kolpulver per år.

Tillståndet anger den tillverkade oljan som ”Fuel oil”. För att undvika problem med leveranser i framtiden har Cassandra framfört sin önskan till Valoriza att hos miljömyndigheten anhålla om att produkten ges samma specifikation som Cassandra har i sin REACH-registrering. 

Utan produktregistrering och godkännande får ingen produkt som är gjord av avfall handlas som annat än avfall. Cassandra är förnärvarande, så vitt vi vet, unikt i Europa då vi har en klassificering som möjliggör för raffinaderier att köpa vår från avfall återvunna olja utan att raffinaderierna själva behöver registrera sig som avfallshanterare.

Status vid denna rapports skrivande är att Cassandra väntar på att den begärda ändringen av specifikation av den produkt som utvinnes ska beviljas.

Samarbete med Sjölanders

Processanläggningen som ska installeras i Frederiksværk, kommer att byggas hos Sjölanders Mekaniska Verkstad i Västerås. Första beställningen av komponenter har lämnats till Sjölanders Mekaniska AB. Arbetet har beroende på bolagets finansiella ställning, som påverkats svårt av olyckan för vilken försäkringsbolaget ej betalt ersättning i tid, ännu ej kunnat fullföljas.

Övriga marknader

Flera kontakter som till synes har legat på is har nyligen återkommit och visar stort intresse för Cassandras teknik då deras avfallsproblem kvarstår och Cassandras unika snabbpyrolys fortfarande anses som en högst intressant lösning. Dessa nyupptagna diskussioner visar potential och då positiva tester och demonstrationer redan avklarats har vi nu möjlighet att ta vid där vi tidigare pausade.

Tvist med försäkringsbolaget

Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB ("Cassandra") gav den 14 september 2017 in en stämningsansökan till Västmanlands tingsrätt mot Länsförsäkringar Bergslagen med anledning av krav på försäkringsersättning hänförlig till fabriksbranden i bolagets lokaler den 28 maj 2017. Cassandra yrkar i stämningsansökan att tingsrätten skall fastställa att Cassandra har rätt till försäkringsersättning i enlighet med försäkringsvillkoren och att Länsförsäkringar vidare ska förpliktigas att utbetala 40 000 000 kr att avräknas mot den slutligt fastställda ersättningen. 

Vid de förberedande förhandlingarna i tingsrätten den 13 februari 2018 fastställdes tid för huvudförhandling i tingsrätten till den 3 september 2018. Därefter har tiden för förhandlingen i tingsrätten förskjutits till januari 2019. 

Polisen har lagt ned förundersökningen mot Anders Olsson avseende eventuell allmänfarlig vårdslöshet, då ovarsamhet ej kunnat bevisas. Länsförsäkringar Bergslagen begärde omprövning av nedläggningsbeslutet först hos Polismyndigheten och senare också hos Åklagarmyndigheten. Denna har omprövat ärendet och funnit att polisens bedömning var riktig samt att det inte finns skäl att återuppta förundersökningen.

Den 6 juli 2018 lämnade Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB in justering av sina yrkanden till tingsrätten i Västerås i tvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig. 

För mer om detta se under ”Viktiga händelser efter periodens utgång”

Riktad emission

Cassandra Oil AB genomförde i juni 2018 en riktad emission av 9 200 000 aktier, till Recall Capital Nordic AB till en kurs om 0,50 kronor per aktie. Aktiekapitalet ökar med 4 600 000 kr. Betalning gjordes genom kvittning av tecknarens fordran om 4 600 000 kr på Bolaget. Emissionen gjordes med bemyndigande från bolagsstämman 2018-04-26.

Anmälan till Nasdaq Stockholm Disciplinnämnd

Nasdaq har den 11 juni 2018 beslutat att överlämna ett disciplinärende, avseende kritik mot Cassandra Oils informationsgivning, till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd. Nasdaq hemställer om att disciplinnämnden beslutar om att bolagets aktier ska avnoteras i enlighet med 7.2.1 (a) (iii) i

Regelverket.

Cassandra får möjlighet att muntligt framföra sina synpunkter inför disciplinnämnden. För den händelse att disciplinnämnden beslutar att vårt bolag skall avregistreras förbereder vi att, i våra ca 7 400 aktieägares intresse, arrangera en alternativ handelsplatsform.

Ny Certified Adviser

Cassandra Oil har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträdde som Certified Adviser den 1 juli 2018.

Patent

Cassandra Oil Technology AB har under perioden och därefter fått ytterligare patent beviljade:

 • I Japan beviljades den 5 januari patent avseende ”Reaktor, metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”
 • I Ryssland beviljades den 28 april patent avseende ”Reaktor, metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”
 • I Canada beviljades den 5 juni patent avseende “Reaktor innefattande en rotor”

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar justeras till 86 miljoner kronor.

Den 6 juli 2018 lämnade Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB in justering av sina yrkanden till tingsrätten i Västerås i tvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig.

Mer än ett år har gått sedan brandolyckan och Cassandra har nu kunnat justera sin talan till att omfatta den totala skadan. Detta har gjorts för att ej riskera ytterligare en rättsprocess avseende den totala skadeersättningen efter att försäkringens giltighet fastställts av domstol.

Efter att ansvarsperioden i avbrottsförsäkringen nu har löpt ut har Cassandra med hjälp av ansedd ekonomisk sakkunnig bedömt storleken på den skada som Cassandra menar att Länsförsäkringar Bergslagen ska ersätta enligt försäkringsvillkoren. Cassandra har därför gett in ett yttrande till tingsrätten där Cassandra yrkar ersättning med ett totalt kapitalbelopp om ca 86 miljoner kronor jämte ränta till dess ersättning erhålles.

Kraven består dels av 55 250 000 kr i sakförsäkringsersättning och dels av ca 25 500 000 kr i

avbrottsersättning. Vidare yrkas ersättning med 5 250 000 kr som skadestånd för de extra finansiella

kostnader som bolaget drabbats av på grund av Lf:s enligt Cassandras uppfattning långsamma skadereglering som Cassandra menar inte uppfyller de krav som ställs i försäkringsavtalet och försäkringsavtalslagen. 

Vidare yrkar Cassandra att tingsrätten ska fastställa att Bolaget får ta i anspråk sin ansvarsförsäkring med avseende på eventuella krav från fastighetsägarens försäkringsbolag och annan tredje man i anledning av branden.

Cassandras ledning och juridiska ombuds bedömning av tvisten är oförändrad och vi hänvisar till tidigare rapporter. 

Samarbete med BF Holding OÜ i Estland

CASSANDRA OIL AB och BF HOLDING OÜ, Estland, kom den 2 juli överens om ett MoU med en beskrivning av villkoren för en eventuell start av ett JV i återvinningsverksamheten i Estland,
Den första anläggningen placeras i Fosforiidi, Maardu, Estland och planeras att bestå av en CASO-reaktor. BF HOLDING OÜ har ansökt om EU-bidrag på grundval av Cassandra Oils unika och snabb depolymerisationsteknik. Vi kommer att meddela marknaden om utvecklingen, som i första steget är beroende av EU beslutet.

FINANSIELL RAPPORT

Omsättning, resultat och kassaflöde april-juni 2018

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (–54,1) MSEK eller -0,06 (-0,87) SEK per aktie. (Resultatet 2017 påverkades negativt med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier efter brand i bolagets lokaler.)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,2 (-10,1) MSEK eller -0,02 (-0,16) SEK per aktie.

Omsättning, resultat och kassaflöde januari-juni 2018

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 (–62,4) MSEK eller -0,11 (-1,02) SEK per aktie. (Resultatet 2017 påverkades negativt med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier efter brand i bolagets lokaler.)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,5 (-15,7) MSEK eller -0,06 (-0,25) SEK per aktie.

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,06 (0,6) MSEK. Styrelsen och ledningen undersöker olika finansieringsalternativ och arbetar på lösningar som gör att bolaget kan verka vidare oberoende av tvisten med försäkringsbolaget.

Ytterligare likviditetstillskott i form av lån om 1.7 millioner har inkommit efter periodens slut. 

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 4,6 (0,8) MSEK eller 0,03 (0,01) SEK per aktie. 

Koncernens soliditet var vid periodens utgång 9,8 (1,6) procent.

Cassandra Oil har totalt 138 181 669 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor. 

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 12 (13). Genomsnittligt antal anställda under kvartalet uppgick till 12 (13). 

MODERBOLAGET

Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för andra kvartalet var -2,3 (–3,9) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 418,2 (393,9) MSEK eller 3,03 (6,03) SEK per aktie. 

Moderbolagets soliditet var vid periodens utgång 96,51 (93,96) procent.

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens slut till 69 090 834,50 SEK fördelat på 138 181 669 aktier. 

AKTIEN

Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med ticker CASO. 

Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser. (fram till 2018-06-30 Remium Nordic AB)

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 390 per den 30 juni 2018.

KOMMANDE INFORMATION

 • Delårsrapport januari – september 2018:                              25 oktober 2018
 • Delårsrapport 4:e kvartalet och Bokslutskommuniké 2018:  21 februari 2019
 • Årsredovisning 2018:                                                             29 mars 2019
 • Årsstämma 2019:                                                                   25 april 2019

Västerås den 26 juli 2018

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson

Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.                           

För hela rapporten, ladda ner PDF


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB