Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT

2018-10-25

JANUARI –SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till –6,9 (-8,4) MSEK eller -0,06 (-0,16) SEK per aktie. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,9 (-1,4) MSEK eller -0,02 (-0,02) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 (0,4) MSEK.
 • Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för tredje kvartalet var -1,7 (-4,5) MSEK.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 417,6 (400,3) MSEK eller 2,83 (5,79) SEK per aktie.
 • Moderbolagets soliditet var vid periodens utgång 96,5 (99,3) procent. 

FÖRSTA NIO MÅNADERNA, 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

 • Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,5 (-70,8) MSEK eller -0,17 (-1,17) SEK per aktie. (Rörelseresultatet 2017 påverkades negativt med -43,7 MSEK som en följd av nedskrivningar av varulager och inventarier efter brand i bolagets lokaler)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,4 (-17,2) MSEK eller -0,08 (-0,27) SEK per aktie.
 • Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för perioden var -6,9 (-8,4) MSEK.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 417,6 (400,3) MSEK eller 2,83 (5,79) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Årsstämma

Den ordinarie årsstämman hölls den 26 april 2018 i Västerås. Vid stämman beslutades bland annat att:

 • ändra bolagets bolagsordning innebärandes att ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 480 000 000.
 • bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt for aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion, förvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Riktade emissioner

Cassandra Oil AB genomförde i juni 2018 en riktad emission av 9 200 000 aktier, till Recall Capital Nordic AB till en kurs om 0,50 kronor per aktie. Aktiekapitalet ökade med 4 600 000 kr. Betalning gjordes genom kvittning av tecknarens fordran om 4 600 000 kr på Bolaget. Emissionen gjordes med bemyndigande från bolagsstämman 2018-04-26.

Cassandra Oil AB genomförde i augusti 2018 en riktad emission av 9 200 000 aktier, till Recall Capital Nordic AB till en kurs om 0,50 kronor per aktie. Aktiekapitalet ökade med 4 600 000 kr. Betalning gjordes genom kvittning av tecknarens fordran om 4 600 000 kr på Bolaget. Emissionen gjordes med bemyndigande från bolagsstämman 2018-04-26.

Ny Certified Adviser

Cassandra Oil har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträdde som Certified Adviser den 1 juli 2018.

Ny handelsplattform

Disciplinnämnden vid NASDAQ Stockholm beslutade 2018-09-11 att avföra Cassandra Oil AB:s aktier från handel på Nasdaq First North. Aktierna ska avföras från handel senast den 20 november 2018.

Cassandra Oil har därefter träffat avtal med Mangold Fondkommission AB om att aktierna ska föras upp för kontinuerlig handel på Mangoldlistan.

Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar justeras till 86 miljoner kronor.

Den 6 juli 2018 lämnade Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB in justering av sina yrkanden till tingsrätten i Västerås i tvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig.

Mer än ett år har gått sedan brandolyckan och Cassandra har nu kunnat justera sin talan till att omfatta den totala skadan. Detta har gjorts för att ej riskera ytterligare en rättsprocess avseende den totala skadeersättningen efter att försäkringens giltighet fastställts av domstol.

Efter att ansvarsperioden i avbrottsförsäkringen nu har löpt ut har Cassandra med hjälp av ansedd ekonomisk sakkunnig bedömt storleken på den skada som Cassandra menar att Länsförsäkringar Bergslagen ska ersätta enligt försäkringsvillkoren. Cassandra har därför gett in ett yttrande till tingsrätten där Cassandra yrkar ersättning med ett totalt kapitalbelopp om ca 86 miljoner kronor jämte ränta till dess ersättning erhålles.

Kraven består dels av 55 250 000 kr i sakförsäkringsersättning och dels av ca 25 500 000 kr i

avbrottsersättning. Vidare yrkas ersättning med 5 250 000 kr som skadestånd för de extra finansiella

kostnader som bolaget drabbats av på grund av Lf:s enligt Cassandras uppfattning långsamma skadereglering som Cassandra menar inte uppfyller de krav som ställs i försäkringsavtalet och försäkringsavtalslagen. 

Vidare yrkar Cassandra att tingsrätten ska fastställa att Bolaget får ta i anspråk sin ansvarsförsäkring med avseende på eventuella krav från fastighetsägarens försäkringsbolag och annan tredje man i anledning av branden.

Cassandras ledning och juridiska ombuds bedömning av tvisten är oförändrad och vi hänvisar till tidigare rapporter. 

Industriella samarbeten

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB avtalade den 31 mars 2017 om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor ApS. Bolaget kommer att processa avfall, inte bara från Danmark, utan även från närliggande länder som har stora däckproblem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck avsågs att i augusti 2017 placeras i Frederiksværk på Själland vid Reaktor ApS anläggning. En andra anläggning skulle sedan installeras i början av 2018.

Den brand som drabbade Cassandra Oil den 28 maj 2017 förstörde de reaktorer som skulle levereras till Danmark. Samarbetsprojektet har därmed försenats. Cassandra och Reaktor ApS har utnyttjat tiden genom att göra en förnyad miljöansökan helt anpassad till den kommande gemensamma verksamheten. Status vid denna rapports skrivande är att projekteringsarbetet pågår och miljötillståndet, nu anpassat till Cassandras uppdaterade teknik, väntas godkännas av myndigheterna inom en nära framtid. 

Samarbete i Spanien

I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza om tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet.  

Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar. Handläggningen av tillståndsärendet har tagit lång tid. I april i år beviljades Valorizas ansökan avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 75 000 ton avfallsplast till ca 350 000 fat olja samt 2 800 ton kolpulver per år.

Tillståndet anger den tillverkade oljan som ”Fuel oil”. För att undvika problem med leveranser i framtiden har Cassandra framfört sin önskan till Valoriza att hos miljömyndigheten anhålla om att produkten ges samma specifikation som Cassandra har i sin REACH-registrering. 

Utan produktregistrering och godkännande får ingen produkt som är gjord av avfall handlas som annat än avfall. Cassandra är för närvarande, så vitt vi vet, unikt i Europa då vi har en klassificering som möjliggör för raffinaderier att köpa vår från avfall återvunna olja utan att raffinaderierna själva behöver registrera sig som avfallshanterare.

Miljömyndigheterna har nu beviljat tillstånd att återvinna ca 75 000 mt plastavfall per år och att producera ca 350 000 fat olja per år.

Samarbete med BF Holding OÜ i Estland

Cassandra Oil AB och BF HOLDING OÜ, Estland, kom den 2 juli överens om ett MoU med en beskrivning av villkoren för en eventuell start av ett JV i återvinningsverksamheten i Estland,
Den första anläggningen placeras i Fosforiidi, Maardu, Estland och planeras att bestå av en CASO-reaktor. BF HOLDING OÜ har ansökt om EU-bidrag på grundval av Cassandra Oils unika och snabb depolymerisationsteknik. Vi kommer att meddela marknaden om utvecklingen, som i första steget är beroende av EU beslutet.

Övriga marknader

Flera kontakter som till synes har legat på is har nyligen återkommit och visar stort intresse för Cassandras teknik då deras avfallsproblem kvarstår och Cassandras unika snabbpyrolys fortfarande anses som en högst intressant lösning. Dessa nyupptagna diskussioner visar potential. 

Patent

Cassandra Oil innehar samtliga rättigheter för tre patent. Dessa är patent SE 090 1600-7, Separationsreaktor, ”Reaktor innefattande en rotor”, patent SE 1251493–1, Fläktvingar, ”Metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en reaktor” samt patent SE 1251096-2, Värmeväxling, ”Metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”. 

Dessa tre patent återkommer i trettio internationellt registrerade patent. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

REACH-registrering

För olja producerad från avfallsplast har Cassandra Oil nu fått ett preliminärt EC nummer från ECHA. Det innebär att Cassandras olja kommer att godkännas för handel på marknaden.

Aktieägarträffar

Under oktober månad genomfördes två informationsmöten i Västerås och Göteborg för aktieägare och andra intresserade. Sammanlagt deltog ca 80 personer vilket påvisar ett stort intresse för bolaget och vår teknik.

FINANSIELL RAPPORT

Omsättning, resultat och kassaflöde, juli - september 2018

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till –6,9 (-8,4) MSEK eller -0,06 (-0,16) SEK per aktie. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,9 (-1,4) MSEK eller -0,02 (-0,02) SEK per aktie.

Omsättning, resultat och kassaflöde, januari-september 2018

 • Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,5 (-70,8) MSEK eller -0,17 (-1,17) SEK per aktie. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,4 (-17,2) MSEK eller -0,08 (-0,27) SEK per aktie.

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 (0,4) MSEK. Styrelsen och ledningen undersöker olika finansieringsalternativ och arbetar på lösningar som gör att bolaget kan verka vidare oberoende av tvisten med försäkringsbolaget.

Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till -1,9 (-7,0) MSEK,

Koncernens soliditet var vid periodens utgång -4,1% (-14,0%).

Cassandra Oil har totalt 147 381 669 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor. 

Going concern

Cassandras likviditet har under en lång tid varit mycket ansträngd, vilket gör det svårt att utveckla vårt bolag på ett rationellt sätt till den potential som vår unika teknik förtjänar. Diskussioner pågår med potentiella partners om att förstärka kapitalbasen.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 12 (13). Genomsnittligt antal anställda under kvartalet uppgick till 12 (13). 

MODERBOLAGET

Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för tredje kvartalet var –1,7 (-4,5) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 417,6 (400,3) MSEK. 

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens slut till 73 690 834,50 SEK fördelat på147 381 669 aktier.

Cassandra Oil har i ett incitamentsprogram 2 000 000 teckningsoptioner utestående. Varje sådan teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 till 31 december 2019.

AKTIEN

Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med ticker CASO. 

Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser. 

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7242 per den 28 september 2018.

Disciplinnämnden vid NASDAQ Stockholm beslutade 2018-09-11 att avföra Cassandra Oil AB:s aktier från handel på Nasdaq First North. Aktierna ska avföras från handel senast den 20 november 2018.

Cassandra Oil har sedan träffat avtal om att aktierna från 2018-11-21 ska handlas på Mangold Fondkommission AB.

KOMMANDE INFORMATION

 • Delårsrapport 4:e kvartalet och Bokslutskommuniké 2018: 21 Februari 2019
 • Årsredovisning 2018:                                 29 Mars 2019
 • Delårsrapport 1:a kvartalet 2019:               11 Maj 2019
 • Årsstämma 2019:                                       14 Maj 2019

Västerås den 25 oktober 2018

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson

Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl 08.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB