Home
Stäng X

Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

2019-02-21

Cassandra Oil AB (publ)

JANUARI - DECEMBER 2018

FJÄRDE KVARTALET, 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018

  • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK. 
  • Nettoresultatet uppgick till -7,9 (-10,4) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,10) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,3 (-10,9) MSEK vilket är -0,02 (-0,10) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,1 (0,1) MSEK.

HELÅRET, 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

  • Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till -30,2 (-85,8) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-1,15) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12,6 (-28,0) MSEK vilket är -0,09 (-0,38) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Årsstämma

Den ordinarie årsstämman hölls den 26 april 2018 i Västerås. Vid stämman beslutades bland annat att:

  • ändra bolagets bolagsordning innebärandes ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 480 000 000.
  • bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt for aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion, förvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Ny handelsplattform

NASDAQ Stockholm beslutade 2018-09-11 att avföra Cassandra Oil AB:s aktier från handel på Nasdaq First North. 

Cassandra Oil har därefter träffat avtal med Mangold Fondkommission AB om att aktierna ska föras upp för kontinuerlig handel på Mangoldlistan. Så sker nu också från den 22 november 2018.

Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar justeras till 86 miljoner kronor plus ränta.

Den 6 juli 2018 lämnade Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB in justering av sina yrkanden till tingsrätten i Västerås i tvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig.

Vidare yrkar Cassandra att tingsrätten ska fastställa att Bolaget får ta i anspråk sin ansvarsförsäkring med avseende på eventuella krav från fastighetsägarens försäkringsbolag och annan tredje man med anledning av branden.

Cassandras ledning och juridiska ombuds bedömning av tvisten är oförändrad och vi hänvisar till tidigare rapporter.

Industriella samarbeten

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB avtalade den 31 mars 2017 om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor ApS. Bolaget kommer att processa avfall, inte bara från Danmark, utan även från närliggande länder som har stora däckproblem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck avsågs att i augusti 2017 placeras i Frederiksværk på Själland vid Reaktor ApS anläggning. En andra anläggning skulle sedan installeras i början av 2018.

Den brand som drabbade Cassandra Oil den 28 maj 2017 förstörde de reaktorer som skulle levereras till Danmark. Samarbetsprojektet har därmed försenats. Cassandra och Reaktor ApS har utnyttjat tiden genom att göra en förnyad miljöansökan helt anpassad till den kommande gemensamma verksamheten. Status vid denna rapports skrivande är att projekteringsarbetet pågår och miljötillståndet, nu anpassat till Cassandras uppdaterade teknik, har godkänts av myndigheterna. 

Samarbete i Spanien

I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza om tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet. 

Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar. Handläggningen av tillståndsärendet har tagit lång tid. 

Miljömyndigheterna har nu beviljat tillstånd att återvinna ca 75 000 mt plastavfall per år och att producera ca 350 000 fat olja per år.

Samarbete med BF Holding OÜ i Estland

Cassandra Oil AB och BF HOLDING OÜ, Estland, kom den 2 juli överens om ett MoU, Memorandum of Understanding, med en beskrivning av villkoren för start av ett gemensamt bolag för återvinningsverksamhet i Estland. Den första anläggningen placeras i Fosforiidi, Maardu, Estland och planeras att bestå av en CASO-reaktor. BF HOLDING OÜ har ansökt om EU-bidrag på grundval av Cassandra Oils unika och snabba depolymerisationsteknik. 

Övriga marknader

Vi upplever ett fortsatt stort intresse från flera kontakter för Cassandras teknik. Kontakter vars avfallsproblem kvarstår och Cassandras unika snabbpyrolys anses vara en högst intressant lösning. Dessa diskussioner visar på stor potential. 

Utveckling

CASO 600 reaktorn har under åren från att den första installerades i Irak 2014 till den tredje och fjärde reaktorn som förstördes i branden den 28 maj 2017 genomgått en stor kunskap- och teknisk utveckling som tagit en lång tid med stora uppoffringar från aktieägarna. Då reaktor nummer fem nu ska byggas tas kunskaperna och erfarenheterna från de tidigare med i beaktande och bakas in i en från grunden ny struktur, generation fem av CASO reaktorn. Ritningsarbetet för denna fas har slutförts.

Under året har utvecklingsavdelningen också arbetat med analyser och förädling av kolpulvret som vi får fram i CASO processen. Genom Cassandras unika teknik får vi fram ett högvärdigt kolpulver av jämn kvalitet som potentiellt har högre värde än vad vi tidigare beräknat.

REACH-registrering av oljan har gjorts. Detta gör det möjligt att handla med och transportera den som en produkt och inte som avfall.

Patent

Cassandra Oil innehar samtliga rättigheter för tre patent. Dessa är patent SE 090 1600-7, Separationsreaktor, ”Reaktor innefattande en rotor”, patent SE 1251493–1, Fläktvingar, ”Metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en reaktor” samt patent SE 1251096-2, Värmeväxling, ”Metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”. Dessa tre patent återkommer i trettio internationellt registrerade patent. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Therium finansierar Cassandras försäkringstvist

Cassandra har ingått ett avtal med Therium Nordic (www.therium.no), som är den nordiska delen av Therium Group, ett internationellt bolag som fokuserar på att investera i rättsprocesser de anser ha stor potential till framgång. 

Theriums stöd innebär att Cassandra kan fortsätta processen mot full ersättning inte bara genom tingsrätten, utan även genom högre instanser om så krävs. 

Om Cassandra vinner i rätten betalas en vinst/risk-kompensation ut till Therium. Förlorar Cassandra betalar Therium även motpartens legala kostnader och ingen återbetalningsskyldighet föreligger.

Rättegång i Västmanlands Tingsrätt

Under tiden 15 januari till 1 februari 2019 hölls huvudförhandlingar vid Västmanlands Tingsrätt i målet Cassandra Oil Technology AB mot Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt.

Cassandra företräddes i rätten av advokaterna Sverker Bonde och Christopher Stridh från advokatfirman Delphi.

Tingsrätten kommer att meddela dom den 15 mars klockan11.00.

För att läsa hela rapporten ladda ner pdf.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB