Home
Stäng X

Press release

DELÅRSRAPPORTJANUARI - MARS 2019

2019-05-10

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2019

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK. 
 • Nettoresultatet uppgick till -8,4 (-6,9) MSEK eller -0,06 (-0,05) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,01 (–4,3) MSEK eller 0,00 (-0,03) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,05 (0,10) MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Tvist med försäkringsbolaget

Under tiden 15 januari till 2 februari hölls förhandlingar i Västmanlands tingsrätt i målet Cassandra Oil Technology AB mot Länsförsäkringar Bergslagen.  

Efter branden 28 maj 2017, som totalförstörde Cassandras verkstadslokaler samt däri befintliga CASO reaktorer och övrig utrustning, vägrade Länsförsäkringar Bergslagen att betala ut de ersättningar som bolaget enligt försäkringsavtal varit skyldiga.  Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB ("Cassandra") gav därför den 14 september 2017 in en stämningsansökan till Västmanlands tingsrätt mot Länsförsäkringar Bergslagen.

Cassandras krav på LF ökar dagligen genom räntor och översteg vid domstolsförhandlingarna 90mkr. Skador har uppstått inte enbart genom direkt skada på anläggningen utan också indirekt genom utebliven försäkringsersättning och därigenom påtvingade nyemissioner, dyra finansieringslösningar samt förlorade affärer.

Västmanlands läns tingsrätt meddelade dom den 29 mars 2019. Utfallet blev att Tingsrätten inte bifaller Cassandras talan. Cassandra Oil Technology AB ska ersätta Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt för rättegångskostnader med 4 711 938 kr. 

Domens utfall är enligt Cassandra och dess rådgivare felaktig och kommer därför att överklagas. Nytt domslut från Svea Hovrätt kan komma att dröja så länge som 24 månader.        

I januari i år ingick Cassandra ett avtal om finansiellt stöd för rättegångsförhandlingarna med Therium Nordic (www.therium.no), som är den nordiska delen av Therium Group, ett internationellt bolag som fokuserar på att investera i rättsprocesser de anser ha stor potential till framgång.

Theriums stöd innebär att Cassandra kan fortsätta processen mot full ersättning inte bara genom tingsrätten, utan även genom högre instanser.

Advokaterna Sverker Bonde och Christopher Stridh från Delphi fortsätter att agera ombud för Cassandra. 

Extra bolagsstämma

Vid en extra bolagsstämma 2019-03-04 beslutades att den auktoriserade revisorn Johan Kaijser utses till ny revisor i Bolaget. Tidigare revisor, Johan Malmqvist, hade tvingats avsäga sig uppdraget då han inte är opartisk i relation till bolaget. 

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB avtalade den 31 mars 2017 om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor ApS. Bolaget kommer att processa avfall, inte bara från Danmark, utan även från närliggande länder som har stora däckproblem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck avsågs att i augusti 2017 placeras i Frederiksværk på Själland vid Reaktor ApS anläggning. En andra anläggning skulle sedan installeras i början av 2018.

Den brand som drabbade Cassandra Oil den 28 maj 2017 förstörde de reaktorer som skulle levereras till Danmark. Samarbetsprojektet har därmed försenats. Cassandra och Reaktor ApS har utnyttjat tiden genom att göra en förnyad miljöansökan helt anpassad till den kommande gemensamma verksamheten. 

Status vid denna rapports skrivande är att projekteringsarbetet pågår och miljötillståndet, nu anpassat till Cassandras uppdaterade teknik, har godkänts av myndigheterna.

Samarbete i Spanien

I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza om tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 57 000 ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år.

Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar. Handläggningen av tillståndsärendet har tagit lång tid. 

Status vid denna rapports skrivande är att tillståndet är beviljat.

Samarbete i Estland

Cassandra Oil AB och BF HOLDING OÜ, Estland, kom den 2 juli 2018 överens om ett MoU, Memorandum of Understanding, med en beskrivning av villkoren för start av ett gemensamt bolag för återvinningsverksamhet i Estland. Den första anläggningen placeras i Fosforiidi, Maardu, Estland och planeras att bestå av en CASO-reaktor. BF HOLDING OÜ har ansökt om EU-bidrag på grundval av Cassandra Oils unika och snabba depolymerisationsteknik.

Status vid denna rapports skrivande är att det sökta EU-bidraget är beviljat i första instans.

Finansiella aktiviteter

Kortfristiga lån om 2,8 MSEK, har upptagits under perioden.

Förhandlingar om långsiktig finansiering pågår och vi ser optimistiskt på läget. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Samarbete med avnämare

Cassandra Oil AB har överenskommelse med stora operatörer på marknaden som avser att köpa återvunnen olja som vi producerar från avfall. Detta är ett stort steg för ett litet bolag som Cassandra och då kundens krav på volymer är omfattande, befinner vi oss i en situation där vi behöver skala upp produktionen av CASO maskiner i snabbare takt än vi har resurser för.

Omstrukturering och kraftsamling

I april inleddes en process som syftar till att den operativa verksamheten i Cassandra Oil kommer drivas i ett nytt helägt dotterbolag och försäkringstvisten med Länsförsäkringar (”LF”) isoleras från koncernen. 

Cassandra Oil ser en stark och tilltagande efterfrågan på återvunnen olja och våra andra produkter. En anledning bedöms vara, att drivmedelsleverantörer från 2020 måste inkludera 20% återvunnen olja i sina leveranser till marknaden.

Oljebolag och avfallsåtervinnare börjar nu få upp ögonen för pyrolys som bästa möjliga återvinningsmetoden för kolvätebaserat avfall då t.ex. förbränning och deponi av plast inte längre anses fördelaktigt. Cassandra Oils patenterade snabbpyrolysmetod ses av många som miljövänligare, säkrare samt mer ekonomiskt gångbar än traditionell pyrolys. Att oljan från avfall också kan ersätta vanlig råolja är ytterligare ett steg i rätt riktning för ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Mot bakgrund av detta anser Cassandra Oils styrelse att det är i Bolagets och aktieägarnas bästa intresse att genomföra en omstrukturering av koncernen i syfte att renodla verksamheten, separera den pågående tvisten från den dagliga driften och samtidigt möjliggöra för befintliga och nya investerare att satsa på Cassandra Oil i det spännande skede Bolaget befinner sig.

Cassandra har avyttrat dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB

Med syfte att kunna driva koncernen vidare och kunna finansiera verksamheten, har försäkringstvisten med Länsförsäkringar (”LF”) nu isolerats från koncernen. Cassandra Oil har överlåtit dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidare försäljning eller finansiering på ett sätt som avses optimera värdet för samtliga aktieägare. Som en del i den processen kommer de operativa tillgångarna och skulderna, samt patent och andra immateriella tillgångar, överlåtas till ett nytt bolag i koncernen, Cassandra Technology AB.

Cassandra Oil genomför företrädesemission

Cassandra Oil AB genomför en företrädesemission av konvertibla skuldebrev varvid aktieägare som äger 600 aktier äger rätt att teckna ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 100 kronor. Emissionen är beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018, registrerat hos Bolagsverket den 28 maj 2018.

De konvertibla skuldebreven löper över 24 månader med 12 procents årlig ränta och kan konverteras till stamaktier till konverteringskursen 0,50 kronor per aktie. Emissionen omfattar högst 250 000 konvertibler och kan vid full teckning tillföra Cassandra Oil högst 25 MSEK före emissionskostnader.  

Teckningstiden löper från den 9 maj till och med den 5 juni 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Avstämningsdag är den 6 maj 2019. Sista dag för handel i Cassandra Oils aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 2 maj 2019. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 3 maj 2019. Aktien handlas på Mangoldlistan, vilken är en inofficiell marknadsplats.

Tvist med försäkringsbolaget

Domen i Västmanlands tingsrätt har överklagats till Svea Hovrätt.

FINANSIELL RAPPORT

Omsättning, resultat och kassaflöde januari-mars 2019

 • Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK. 
 • Nettoresultatet uppgick till -8,4 (-6,9) MSEK eller -0,06 (-0,05) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,01 (–4,3) MSEK eller 0,00 (-0,03) SEK per aktie.

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,05 (0,10) MSEK. 

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till -16,0 (8,5)  MSEK eller -0,11 (0,07) SEK per aktie. 

Koncernens soliditet var vid periodens utgång -36,5 (18,0) procent.

Cassandra Oil har totalt 147 381 669 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor. 

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 11 (13). Genomsnittligt antal anställda under kvartalet uppgick till 11 (13). 

MODERBOLAGET

Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för första kvartalet var -4,7 (–3,3) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 409,2 (418,2) MSEK. 

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens utgång till 73 690 834,50 SEK fördelat på 147 381 669 aktier. 

Cassandra Oil har efter beslut vid bolagsstämman 2016 ett incitamentsprogram med 2 000 000 teckningsoptioner utestående. Varje sådan teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 till 31 december 2019. Detta program beslutades vid ordinarie bolagsstämma 2016.

AKTIEN 

Cassandra Oils aktie handlas på Mangold listan Stockholm med ticker CASO. 

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 043 per den 31 mars 2019.

KOMMANDE INFORMATION

 • 14 maj 2019: Årsredovisning 2018 publiceras
 • 26 juli 2019: Delårsrapport januari - juni
 • 25 oktober 2019: Delårsrapport januari – september 
 • 21 februari 2020: Bokslutskommunikè 2019 publiceras

Västerås den 9 maj 2019

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson

Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För att läsa hela rapporten ladda ner PDF

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB