Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil delårsrapport. Januari – mars 2012

2012-05-31

Vid extra bolagsstämma i Cassandra Oil AB (då med firman Factum Electronics Holding AB) den 9 mars 2012 beslutades bl.a. att byta firma till Cassandra Oil AB, att förvärva Cassandra Oil Technology AB genom apportemission samt att överlåta den tidigare verksamheten genom överlåtelse av dotterbolaget Factum Electronics AB. Denna verksamhetsändring och omstrukturering har verkställts per den 1 april 2012.

Under första kvartalet 2012 bedrev koncernen således enbart den gamla verksamheten genom dotterbolaget Factum Electronics AB och denna delårsrapport innehåller därmed inga räkenskaper avseende den nya verksamheten som bedrivs i Cassandra Oil Technology AB.

I denna delårsrapport benämns vissa nyckeltal "kvarvarande verksamhet" varmed avses att nyckeltalet ifråga anges exklusive verksamheten i dotterbolaget Factum Electronics AB.

Nedan angivna nyckeltal avser, om inte annat anges, koncernens kvarvarande verksamhet, d v s exklusive dotterbolaget Factum Electronics AB. Beträffande resultat och ställning inklusive Factum Electronics AB (verksamhet under avyttring), se nedan sid. 5 under rubrik ”Koncernens rapport för totalresultatet” med tillhörande not 6.

  • Koncernens omsättning för det första kvartalet 2012 uppgick till MSEK - (0,0).
  • Rörelseresultatet för det första kvartalet var MSEK -0,3 (-1,0). Nettoresultatet uppgick till MSEK -0,3 (-1,0) eller SEK -0,14 (-0,50) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive verksamhet under avyttring, uppgick för det första kvartalet till MSEK 0,5 (-2,5) eller SEK 0,26 (-1,30) per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 0,7 (vid årsskiftet 0,1) vilket motsvarar SEK 0,35 (0,05) per aktie.
  • Eget kapital i koncernen, inklusive verksamhet under avyttring, uppgick vid periodens utgång till MSEK 2,3 (vid årsskiftet 1,2) eller SEK 1,14 (0,71) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 37 (vid årsskiftet 21) procent.
  • Vid extra bolagsstämma den 9 mars 2012 beslutades bl.a. att byta firma till Cassandra Oil AB, att förvärva Cassandra Oil Technology AB genom en apportemission, att överlåta den tidigare verksamheten genom överlåtelse av dotterbolaget Factum Electronics AB, att välja ny styrelse samt att dela ut dotterbolagen Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB.

Händelser efter periodens slut

  • Förvärvet av Cassandra Oil Technology AB samt överlåtelsen av Factum Electronics AB har verkställts per den 1 april 2012.
  • Sakutdelningen av aktierna i Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment Group AB har verkställts med avstämningsdag den 12 april 2012.
  • En nyemission med företrädesrätt för aktieägarna före apportförvärvet fulltecknades och tillförde Cassandra Oil ca MSEK 8,3 före emissionskostnader.

Läs PDF för den kompletta rapporten.

Cassandra Oil AB (publ)
Styrelsen

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB