Hem
Stäng X

Bolagsordning

 

Cassandra Oil AB (publ)

Org.nr. 556526-6516

BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 26 april 2018

 

§ 1

Bolagets firma är Cassandra Oil AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Västerås kommun. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller om extraordinära omständigheter kräver det på annan ort i Sverige.

 

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotter­bolag, intresse­bolag eller under andra samarbetsformer prospek­tera efter, bygga ut och producera olja, gas och metaller samt andra naturresurser, samt bedriva därmed förenlig verk­samhet.

 

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60.000.000 kronor och högst 240.000.000 kronor.

 

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst 480.000.000. Alla aktier är av samma slag.

 

§ 6

Styrelsen skall bestå av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter.

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

 

 

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§ 8

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

 

§ 9

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB