Hem
Stäng X

Hållbarhetspolicy

Cassandra Oils affärsidé är att producera olja och gas ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall.

Cassandra Oils främsta insats för ett hållbart samhälle ligger i att verka för en förbättrad resursanvändning. Cassandra Oils ska även bedriva och utveckla sin egen verksamhet på ett hållbart sätt.

Cassandra Oils hållbarhetspolicy utgör en del av bolagsstyrningen och är en ledningsfråga med ansvaret fördelat genom hela organisationen. Samtliga anställda förväntas leva upp till dessa åtaganden och ta sin del av ansvaret i sitt dagliga arbete.

Miljöansvar 
Cassandra Oils bidrag till en bättre miljö ligger i att möjliggöra en förbättrad resursanvändning. Cassandra Oil skall verka för att begränsa sin egen belastning på miljö och klimat.

Cassandra Oils verksamhet är föremål för en omfattande miljörättslig reglering som detaljstyr produktion, leverans, transport m.m. av avfall och olja. Cassandra Oil kommer vara ålagt att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar, riskanalyser, inrätta egenkontroll m m för att erhålla och upprätthålla för verksamheten erforderliga tillstånd. Cassandra Oil anlitar miljörättslig expertis, såväl svensk som utländsk, för att kunna efterleva vid var tid gällande lagstiftning. Cassandra Oil bedömer att sådan expertis finns tillgänglig på marknaden för att täcka bolagets behov.

Etiskt ansvar
Som ett bolag med framtida verksamhet i flera olika delar av världen ska Cassandra Oil bedriva sin verksamhet med iakttagande av lagar och regler samt kultur och sed i de länder Cassandra Oil verkar i och kommer att verka i. När så befinns vara möjligt och lämpligt skall Cassandra Oil ta ett ansvar utöver vad som följer av sådana regler, kulturer och seder.

Ekonomiskt ansvar
Cassandra Oil är ett affärsdrivande företag som skall bedriva en lönsam verksamhet med hög tillväxt. Det föreligger inget motsatsförhållande mellan å ena sidan lönsamhet och tillväxt och å andra sidan socialt och ekologiskt ansvarstagande. Ekonomisk lönsamhet och tillväxt är en förutsättning för att Cassandra Oil skall kunna bidra till en hållbar utveckling i de länder Cassandra Oil verkar i och kommer att verka i.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB