Hem
Stäng X

Framtida marknader

Utöver nuvarande fokusområden finns en rad möjliga framtida användningsområden för Cassandra Oils teknologi. Till de mest intressanta materialen hör elektronikskrot, oljeskiffer och oljesand där olja kan utvinnas.

Elektronikskrot (E-Waste)
Den snabba pågående teknikutvecklingen har resulterat i en kraftig ökning av elektronikskrot. I USA kastas cirka 30 miljoner datorer per år. Uppskattningsvis återvinns endast cirka 15-20%, resten dumpas på avfallsanläggningar eller används som utfyllnadsmaterial.

Elektronikskrot är den snabbast växande avfallsströmmen inom EU och mängden elektronikskrot uppskattas till cirka 12 miljoner ton per år runt 2020. Som exempel kan nämnas att det i Europa kastas cirka 100 miljoner mobiltelefoner per år.

Cassandra Oils teknologi gör det möjligt att utvinna olja, gas och metaller ur elektronikskrot. Cassandra Oil bedömer är att det ur ett ton elektronikskrot är möjligt, beroende på typen av skrot, att utvinna ca 700 kg olja, 200 kg koppar, 400 gram silver och 40 gram guld.

Den oljan som produceras av elektronikskrot innehåller emellertid miljöfarliga flamskyddsmedel. Det är därför nödvändigt att utveckla reningsmetoder för att kunna separera ut dessa bromider innan fullskalig verksamhet kan inledas. Detta utgör ett viktigt område för Cassandra Oils R&D.

De metaller som utvinns ur elektronikskrot måste anrikas och behandlas på vanligt sätt. Cassandra Oil bedömer att det inom detta segment finns stora samarbetsmöjligheter med den etablerade gruvindustrin.

Oljeskiffer och oljesand
Cassandra Oils teknologi har även stor potential avseende oljeutvinning ur oljeskiffrar och oljesand. Cassandra Oils teknologi förbrukar inte något vatten vilket bedöms vara en stor konkurrensfördel jämfört med existerande teknologier.

Cassandra Oil har dock beslutat att fokusera på däck, plast och oljesjöar då de innehåller högre halt olja och för närvarande därför bedöms vara betydligt lönsammare som råvara än oljeskiffrar och oljesand.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB