Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil – Kallelse till årsstämma

2013-05-10

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 juni 2013, kl. 13.00 på Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 juni 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 3 juni 2013 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, per telefon 021-49 53 220 eller per e-mail per.olsson@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 juni 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
 15. Övriga frågor.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande:

Omval av Erik Nerpin (ordförande), Björn Hedberg, Magnus Nordin, Eric Hasselqvist och Johan Thorell.

Årligt styrelsearvode om sammantaget 550 TSEK, varav ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter 100 TSEK vardera.

Omval av PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier.

Handlingar till stämman

Cassandra Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com från och med den 20 maj 2013. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2013

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB