Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; Operativ uppdatering

2013-06-10

Cassandra Oil AB lämnar följande uppdatering avseende bolagets operativa verksamhet.

Testkörning och tillverkning

Parallellt med testkörning och intrimning av den första processanläggningen pågår tillverkningen av nästa serie, som omfattar tre processanläggningar. Plattformarna är tillverkade och håller på att målas. Spindellagerhusen har färdigställts. Cassandra har valt att gjuta dessa för att underlätta serieproduktion.

Industriella samarbetsavtal

Spanien

Installation av den första processanläggningen för kommersiell drift planeras ske i Spanien, där Cassandra Oil förhandlar om ett samarbete med ett av Spaniens största renhållningsföretag. Förhandlingen syftar till att Cassandra Oil ska etablera sig på renhållningsföretagets site och processa plastavfall och däck.

Turkiet och Förenade Arabemiraten

Cassandra Oil och Sevens Star, som är Cassandra Oils partner i Turkiet och Förenade Arabemiraten, planerar för en etablering av den andra processanläggningen i Turkiet, i första hand för processande av bildäck. Samarbetet bedrivs genom parternas gemensamma bolag CGS Energy (Cassandra Green Star Energy), som beställt en reaktor som betalas genom löpande förskott som tillhandahålls av Sevens Star. Utöver tidigare erlagda förskott om ca 7,3 MSEK har Sevens Star nu erlagt ytterligare 500.000 Euro (ca 4,25 MSEK) i enlighet med parternas överenskomna finansieringsplan.

Irak

Som tidigare rapporterats för Cassandra Oil förhandlingar med det irakiska oljeministeriet om en etablering i Irak för att processa oljesludge och spillolja. Cassandra Oil för även parallella förhandlingar med en finansiell institution avseende finansiering av projektet. Cassandra Oil och den finansiella institutionen har nu ingått ett avtal som innebär att parterna bildar ett gemensamt bolag (JV-bolag) för projektet. Cassandra Oils partner, som är i oljebranschen och har säte i Dubai, tillhandahåller JV-bolaget lånefinansiering för hela den första investeringsfasen som avser etablering av fem processanläggningar. Lånet uppgår till 30 miljoner Euro och börjar betalas ut till JV-bolaget inom en vecka efter undertecknandet av avtalet med det irakiska oljeministeriet. Cassandra Oil lämnar inga säkerheter för lånet. Med denna finansiella partner på plats bedömer Cassandra Oil att förutsättningarna är goda för att avtalet med det irakiska oljeministeriet ska kunna undertecknas inom kort.

Venezuela

Som tidigare rapporterats har Cassandra Oil på uppdrag av PDVSA (Venezuelas statliga oljebolag) låtit analysera resultatet av ett mindre test som Cassandra Oil genomfört avseende en typ av avfall som PDVSA tillhandahållit. Analysresultaten visar att Cassandra Oil uppfyller PDVSA:s kravspecifikation med bred marginal. PDVSA utvärderar för närvarande testresultaten. Om PDVSA:s utvärdering av testresultaten utfaller som förväntat är parternas avsikt att bilda ett gemensamt bolag för processande av i första hand tjock olja.

”Det mesta pekar i rätt riktning just nu och vi känner stor tillförsikt. Arbetet med intrimning och testkörning av processanläggningen är mödosamt men går hela tiden åt rätt håll. I Spanien erbjuds vi en idealisk produktionssite med all nödvändig infrastruktur på plats på för oss mycket gynnsamma villkor. Tillsammans med Sevens Star kan vi etablera oss i Turkiet och avsikten är att sedan fortsätta samarbetet i Abu Dhabi och även i andra delar av Mellan Östern. Genom den avtalsstruktur och finansiella lösning vi planerar för etableringen i Irak begränsar vi vår risk på ett bra sätt samtidigt som vi behåller den finansiella potentialen. Om samarbetet fungerar som det är tänkt kommer vi kunna expandera kraftigt i Irak. Detsamma gäller i Venezuela, där PDVSA sagt att de inte funnit någon annan teknologi som matchar vår. Utöver dessa planer märker vi att vår teknologi röner ett allt större intresse internationellt, inte minst beroende på Kinas miljöinitiativ ”Operation Green Fence”, som innebär att Kina avser att begränsa importen av avfall på grund av de miljöproblem detta skapar. Kina importerar kolossala mängder avfall, bland annat plast, och detta måste nu ta vägen någon annanstans. Detta öppnar stora möjligheter för oss”, säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta

Per Olsson, VD
tel: +46 70 247 08 08

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB