Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil: operativ uppdatering och nyemission

2015-05-25

Operativ uppdatering
Sedan invigningen av siten i Jerez i närheten av Cadiz i november 2014 har Cassandra Oil tillsammans med JV-partnern Sacyr (genom dotterbolaget VSM) löpande genomfört olika tester av processanläggningen. Arbetet har utsatts för förseningar och parterna kommer inte kunna uppfylla den tidigare kommunicerade avsikten att ha två processanläggningar i full drift redan kring halvårsskiftet 2015. Däremot är parterna nu överens om att avsluta testfasen och i stället övergå till produktion, initialt i mindre skala med en processanläggning men som i närtid ska kunna skalas upp och dessutom utökas med ytterligare en processanläggning. När leverans av den andra processanläggningen till siten i Jerez kan ske avgörs av hur snabbt produktionen kommer kunna skalas upp.    

Parallellt med testkörningarna i Spanien har Cassandra Oil fortsatt med testkörningar och småskalig produktion i Kirkuk i Irak och även bedrivit testkörningar med den tredje processanläggningen i Västerås. Periodvis har samtliga tre processanläggningar varit i drift samtidigt. Förseningarna till trots bedömer Cassandra Oil att utfallet av testkörningarna är tillfredsställande och att produktionskapacitet och kvaliteten på producerad olja ligger i linje med Cassandra Oils förväntningar.

Nyemission
Styrelsen i Cassandra Oil har beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 1 500 000 aktier till emissionskursen 7 SEK. Vid full teckning kommer emissionen att tillföra bolaget 10,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs med stöd av bemyndigande av årsstämman 2014. Nyemissionen riktas till en grupp privatpersoner i vilken ingår såväl nya som gamla aktieägare. Hittills inbetald emissionslikvid uppgår till cirka 7 MSEK. Emissionen beräknas vara slutförd inom två veckor. Styrelsen bedömer att emissionskursen, som baserats på förhandling med tecknarna och aktiens börskurs, är marknadsmässig och att en riktad emission är det bästa alternativet för bolaget att ta in rörelsekapital.

Vid full teckning av nyemissionen kommer aktiekapitalet i Cassandra Oil att uppgå till 30 871 781 SEK fördelat på 30 871 781 aktier. De nyemitterade aktierna utgör vid full teckning ca 4,9 procent av aktiekapitalet.

Cassandra Oil tog under februari månad 2015 upp en kredit om 8 MSEK med en löptid om tre månader. Denna kredit håller på att ersättas av en ny kredit om motsvarande belopp och med en löptid om fyra månader. Räntekostnaden för den första krediten uppgår till 640 TSEK.

Emissionslikviden och den nya krediten bedöms täcka Cassandra Oils kapitalbehov under de kommande fyra månaderna.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59


Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB