Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; Kommuniké från årsstämman

2015-06-16

Vid årsstämman i Cassandra Oil AB (publ) den 16 juni 2015 fattades följande beslut. 

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget och koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att till styrelse välja Finn Johnsson, Bo-Göran Ulfberg, Anders Olsson (samtliga nyval) samt Björn Hedberg (omval). Erik Nerpin, Eric Hasselqvist och Johan Thorell hade avböjt omval.

Finn Johnsson valdes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat belopp, 450 TSEK, varav ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter 100 TSEK vardera. (Ett förslag till ett aktierelaterat incitamentsprogram för styrelsen håller på att utarbetas för framläggande på en senare bolagsstämma.)

PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som ny huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. För det fall bemyndigandet utnyttjas för nyemission mot kontant betalning eller kvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av antalet aktier. 

För ytterligare information, kontakta
Per Olsson, verkställande direktör
Tel +46 73 55 88 900

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB