Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Information som ges under Informationsmöte

2016-11-02

Med anledning av att Cassandra Oil genomför ett öppet informationsmöte kl. 16.00 idag, så offentliggörs härmed sådan ny information inte tidigare kommunicerats.

1. Tekniknyheter. Bland tekniska nyheter presenteras en torktumlare, som torkar råvaran med hjälp av värme från processanläggningens kylutrustning. Vidare informeras om förnyad styrning av vakuumet i processen.

2. Första produktionsanläggningen i egen regi. Som tidigare meddelats fortsätter Cassandra Oil nu att i egen regi driva den första etableringen för fullskaleproduktion. Förhandlingar med berörda lokala partners pågår. Bilder från projekteringsarbetet presenteras. De läggs också ut på bolagets hemsida www.cassandraoil.com

3. Spanien. Valoriza, Cassandras samarbetspartner i Spanien, förbereder en miljöansökan avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 56 000 ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år. Anläggningen ska också med hjälp av överskottsgasen producera el för eget behov.

Ansökan görs för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar, förbehandlingsutrustning för att torka och behandla 10 ton plast per timme samt 2 gasturbiner för el-generering (4MW).

Ansökan är en ”Integrated Environmental Authorization (IEA)” för en utökad permanent verksamhet för behandling av avfallsplast vid anläggningen i Jerez i Spanien. Den integrerade ansökan kombinerar såväl miljötillstånd som licens för att bedriva affärsverksamhet och bygglov med mera.

Produktionsstart för detta projekt är beroende av handläggningstiden för de sökta tillstånden.

4. Ekonomi: Det beräknade ekonomiska utfallet, baserat på dagens priser, för en verksamhet med fyra CASO 600 processorer kan beskrivas som:

  • Investering                    20 000 000 €
  • Intäkter             14 200 000 €
  • Drift- och operativa kostnader        4 450 000 €
  • Resultat före finans, avskrivning o skatt     9 750 000 €

Oljan beräknas kunna produceras till en kostnad av  $ 16,20 per fat inklusive avskrivningar och finansiella kostnader.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2016 , kl 16.00 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB