Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD-brev 8 mars 2017   med delvis ny information

2017-03-08

Vid starten av Cassandra Oil för fem år sedan var vi medvetna om att vår teknologi är en unik och revolutionerande lösning på många svåra miljöproblem. Vi trodde också att det skulle vara skäligen enkelt att komma igång med att återvinna olja och kol från däck och plast. Nu är vi inne på fjärde generationens processanläggningar och har löst en rad tekniska problem samt för-och efterbehandling. Under dessa år har vi skapat erfarenhet då vi hanterat oljeprisras, byråkrati, mindre lämpliga affärspartners samt hanterat situationer i ett politiskt instabilt land. Cassandra har också genomgått en profileringsändring från att vara ett oljebolag till ett återvinningsbolag med en ny miljöteknik ämnad för det cirkulära samhället.

Så här är dagsläget:

Marknaden:

Trycket på att skapa en cirkulär ekonomi där kolvätehaltigt avfall kan materialåtervinnas är stort. Vi märker det kontinuerligt eftersom antalet förfrågningar från konkurrenter och användare ökar.

Många olika företag på den internationella marknaden arbetar med pyrolys för att återvinna olja och kolpulver ur plast och däck. De primära skillnaderna mellan andra pyrolysmetoder och CASO är att vår process tar sekunder jämfört med timmar och är kontinuerlig vilket ger fler fördelar varav oljekvaliteten är en. Då reaktorn inte innehåller mer än 20 kg material åt gången, ses även det som en fördel ur ett säkerhetsperspektiv. De konkurrenter vi kunnat studera har fått problem när de gått in i löpande produktion. Cassandra har under de senaste månaderna blivit kontaktade av flera operatörer som har en konkurrerande men ej fungerande teknologi.

Fungerande teknik:

Fungerande teknik har vi sagt ganska länge. Efter 1600 timmars drift under förra året har processanläggningen monterats ned för service och analys av slitage. Slitage är lägre än bedömt på hammare och reaktorkammare. Vi har således en uthålligt fungerande teknik.

Olja:

Oljan från däck är som vi tidigare rapporterat är till 48% fossilfri. Det finns därutöver hopp om att EU inom en snar framtid ska klassa olja som återvinns från avfall som återvunnen olja. Vi tror att det kommer att innebära ett prispremium för återvunnen olja. Ansökan om produktregistrering hos REACH av Cassandras Oil från däck har lämnats in. För oljan från plast kommer ansökan om REACH-registrering att lämnas in under våren.

Oljeraffinaderier har accepterat kvaliteten på vår olja.

Danmark:

Vi har kontaktats av ett danskt återvinningsföretag och en överenskommelse om att göra en snabbstart av produktion av olja från däck och plast har ingåtts. Undersökning av förutsättningarna har inletts. Den danska partnen har en anläggning inköpt från Kina men vill nu efter studiebesök hos oss byta till vår reaktor. I Danmark ersätts operatören med en ”Gate fee” på upp till 2100 DKR per ton uttjänta däck.

Spanien 1:

Valoriza, vår samarbetspartner sedan lång tid, har som vi tidigare berättat ansökt om miljö, bygg, produktions och övriga tillstånd för att processa 57 000 ton plast per år. Produktionsstart i slutet av året. Nu i veckan har en komplettering till den i november 2016 inlämnade EIA ansökan gjorts. Den är på dryga 100 sidor och visar på ett gediget arbete med miljöförebyggande studier.

Spanien 2:

Ett återvinningsföretag som har flera anläggningar för plast till olja i Spanien, vill undersöka möjligheten att använda Cassandras teknik. Den tekniken de nu använder fungerar ej tillfredställande.

Indien:

Cassandra har ingått ett MoU med en lokal partner, en förstudie för att i en första fas placera 4 reaktorer inledes. Den indiska partnern ersätter Cassandra med EUR 100 000 för en förstudie.

Sverige:

I Mälardalen är vi i en konkret planeringsfas med den som synes vara vår ideala partner för en första produktionsanläggning

Finansiering:

Som tidigare meddelats pågår en riktad nyemission på 36 miljoner kr för att stärka vår finansiella ställning.

För ytterligare information, kontakta 

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2016, kl 11.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB