Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; kallelse till årsstämma

2017-04-25

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ), org. nr. 556526-6516, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017, kl. 10.00 på Expectrum, Kopparbergsvägen 10 i Västerås.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 17 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 17 maj 2017 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, eller per e-mail bolagsstamma@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före den 17 maj 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.

Totalt finns det 62 656 501 stycken aktier och lika många röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1.   Stämmans öppnande.

2.   Val av ordförande vid stämman.                                                                            

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Val av minst en justeringsman.

5.   Godkännande av dagordning.

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9.   Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.

14. Styrelsens förslag till beslut om att ändra Bolagsordningen.

15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission.

16. Övriga frågor.

17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslå att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Största aktieägaren, som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre stycken utan suppleanter och att Finn Johnsson, Anders Olsson och Björn Hedberg omväljs för ytterligare en period. Finn Johnsson föreslås kvarstå som bolagets styrelseordförande.

Vidare föreslås att PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisor med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.

Styrelsen föreslår att styrelsearvode om totalt 250 000 kronor ska utgå till styrelseledamöter varvid ett arvode om 150 000 kronor utgår till styrelseordföranden och ett arvode om 100 000 kronor utgår till var och en av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställd i bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande och godkänd räkning.   

Styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagsordning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 5 i bolagsordningen från tidigare text ”Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000. Alla aktier är av samma slag.” till ”Antal aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst 240.000.000. Alla aktier är av samma slag.”

Styrelsen föreslår att aktiekapitalets gränser ändras från tidigare text om "lägst 30 000 000 kr och högst 120 000 000 kr" till "lägst 60 000 000 kr och högst 240 000 000 kr". 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra i § 9 i bolagsordningen från tidigare text "Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)." till

"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission (punkt 15)  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 14 (Styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagsordning) och punkten 15 (Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar till stämman

Cassandra Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Stockholm i april 2017

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen  


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017, kl 08.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB