Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD-brev 14 maj 2017 – med delvis ny information

2017-05-14

Under stämman kommer:

Finn Johnsson (Cassandras ordförande) berätta om styrelsens arbete.

Anders Olsson (Cassandras VD) berätta om var vi står nu och vart vi skall, om de samarbeten som inletts och om den ekonomiska potential som ligger i dessa samarbeten.

Flemming Jörgensen (VD för Cassandras partner Reaktor APS) att berätta om hur det danska projektet tar form och hur vi tillsammans planerar för framtiden, med målsättning att kunna producera minst ½ million fat olja om året.

Ehsan Mohseni (VD för Cassandra spanska dotterbolag) berätta om utvecklingen i Spanien, var vi står nu, miljötillståndsfrågor och framtidsplanerna med målsättning att år 2020 kunna producera 1 million fat olja om året. Ehsan kommer även att belysa aktiviteter på en del övriga marknader

Anmälda deltagare inbjudes, att efter stämman besöka Cassandras verkstad där:

Jan Jakobsson VD Cassandra Oil Technology AB välkomnar, ger en beskrivning av dags läget, olika samarbetsprojekt och vidareförädling av våra slutprodukter samt berättar om sitt deltagande i den miljöpolitiska debatten. 

Daniel Pettersson, chef för Cassandras utvecklingsavdelning, beskriver Cassandras unika teknologi, vad som skiljer den från traditionell pyrolys etc.. Daniel kommer även visa och demonstrera den rektor som arbetar i verkstaden och förberedes för att tas i drift i Danmark

Anmäl er till stämman på.

bolagsstamma2017@cassandraoil.com

Vid starten av Cassandra Oil för fem år sedan stod vi starka och optimistiska med en unik teknologi och revolutionerande lösning på många svåra miljöproblem, men med det kanske naiva antagandet att det var enkelt att kommersialisera återvunnen olja och kol. Sedan dess har vi framgångsrikt hanterat viktiga marknadsförutsättningar, raset i oljepriset, samt statlig och kommunal byråkrati. Cassandra har under de här åren även genomgått en profileringsändring från att vara ett oljebolag till ett återvinningsbolag som erbjuder ny miljöteknik ämnad för det cirkulära samhället.

Nu är vi inne på fjärde generationens processanläggningar och emedan vi fortfarande är starka och optimistiska, har vi nu en helt annan teknik och erfarenhet och har slutit ett flertal större avtal med en annan enklare affärsmodell. Det här är vår bedömning av dagsläget:

Marknaden:

Marknadstrycket på att skapa en cirkulär ekonomi där kolvätehaltigt avfall kan materialåtervinnas är stort och tilltar. Vi märker det dagligen eftersom antalet förfrågningar från konkurrenter och användare ökar kontinuerligt.

Många olika företag på den internationella marknaden arbetar med pyrolys för att återvinna olja och kolpulver ur plast och däck. De primära skillnaderna mellan andra pyrolys-metoder och en CASO-maskin är att vår process tar sekunder och är kontinuerlig jämfört med timmar i andras ej kontinuerliga processer. Detta ger, förutom hög oljekvalité, också andra fördelar, exempelvis bättre säkerhet. Då reaktorn inte tar in mer än 20 kg material åt gången, finns ingen explosionsrisk. Våra tydligaste konkurrenter har en intressant design men har fått problem med brand och explosioner när de gått in i löpande produktion. Cassandra har under de senaste månaderna blivit kontaktade av flera operatörer som har investerat i annan teknologi som inte fungerar i praktiken.

Uthållig teknik:

Fungerande teknik har vi sagt ganska länge. Efter många timmars drift under förra året har processanläggningen monterats ned för service och analys av slitage. Slitaget på hammare och reaktorkammare är lägre än tidigare förväntat.

Olja:

Oljan från däck är som vi tidigare rapporterat 48% fossilfri. Vi har förhoppningar om att EU inom en snar framtid ska klassa all olja som återvinns från avfall som förnyelsebar. Vi tror att det kommer att innebära ett prispremium för Cassandras olja. Ansökan om produktregistrering hos REACH har lämnats in. Vidare har oljeraffinaderier accepterat oljekvalitén på och konstaterat att upptill 97% av oljan vi gjort av hushållsavfalls-plast består av diesel och bensin.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2017, kl 17.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB