Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB har erbjudits och accepterat fullständiga garantier för en företrädesemisson.

2017-06-07

Cassandra Oil kallar till extra bolagsstämma 7 juli 2017 i Stockholm med syfte att ändra bolagsordningen avseende aktiekapitalets kvotvärdestruktur. Förslaget är att kvotvärdet sätts ned från 1,00 kr till 0,50kr. Den föreslagna nedsättningen innebär att aktiekapitalet minskas med 50% medan det egna kapitalet är oförändrat.

Syftet med den föreslagna nedsättningen är att möjliggöra för en företrädesemission. För närvarande är planen att efter stämman ge möjlighet för nuvarande aktieägare att deltaga i en eventuellt kommande företrädesemission där de får teckna nya aktier för 90 öre (0,90 kr/aktie). De externa parterna har garanterat en emission på upp till 24 mkr. Om den genomförs, innebär det en utspädningseffekt på upp till cirka 36 procent. Närmare detaljer kommer att offentliggöras i samband med ett eventuellt kommande emissionsbeslut, vilket ännu inte fattats.

Cassandra Oil drabbades nyligen av en svår brand i tillverkningsverkstaden och även om vissa leveranser kan försenas, så påverkas inte Bolagets teknikkompetens. Cassandra kan tacksamt notera det fantastiska stöd vi erfarit under den gånga veckan.

Bolagets värde ligger inte i en enskild reaktor eller verkstad utan i kunskapen att bygga en världsunik återvinningsreaktor, som har alla förutsättningar att bli en viktig del i den globala cirkulära ekonomin.  

Kortsiktiga planer omfattar bland annat att hitta en temporär och lämplig monteringshall för CASO 600. Utöver det, ligger fokus primärt på etableringen i Danmark under hösten samt fortsatt projektering för start i Spanien.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017, kl 12.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB