Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; kallelse till extra bolagsstämma

2017-06-07


Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ), org. nr. 556526-6516, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 juli 2017, kl. 10.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Kungsgatan 9, i Stockholm. 

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 30 juni 2017 (avstämningsdag är lördag den 1 juli 2017), dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 3 juli 2017 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, eller per e-mail bolagsstamma@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före fredag den 30 juni 2017 (avstämningsdag är lördag den 1 juli 2017) genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Totalt finns det 65 369 689 stycken aktier och lika många röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1.   Bolagsstämmans öppnande.

2.   Val av ordförande vid bolagsstämman.                                                                   

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Val av minst en justeringsman.

5.   Godkännande av dagordning.

6.   Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

7.   Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

8.   Beslut om styrelsens förslag till minskning av bolagets aktiekapital

9.   Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i bolagsordningen från tidigare text "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60 000 000 kr och högst 240 000 000 kr" till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kr och högst 120 000 000 kr".

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital i enlighet med punkt 8.

Beslut om styrelsens förslag till minskning av bolagets aktiekapital (punkt 8)

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att minska bolagets aktiekapital varigenom kvotvärdet minskas till 0,5 kronor per aktie, innebärande en nedsättning av aktiekapitalet med 32 684 844,50 kronor (motsvarande 50 procent av nuvarande aktiekapital). Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskning sker utan indragning av aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 7 (Styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagsordning) och punkten 8 (Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar till bolagsstämman

Handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i juni 2017

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen  


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB