Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil uppdaterar information inför stämman 7 juli 2017

2017-07-07

Under den extra bolagsstämman 7 juli 2017 kommer bolagets verkställande direktör redogöra för bolagets position. Eftersom en del av den informationen är ny och väsentlig har Bolaget valt att publicera informationen på hemsidan och genom pressmeddelande vid stämmans öppnande.

  • Branden i Västerås, då verkstaden och två processanläggningar förstördes, bedöms inte skada bolaget långsiktigt. Orsaken är att Bolagets värde ligger i dess unika patenterade teknologi, kunskap och erfarenhet.
  • Den skadade anläggningen var försäkrad till ca 75 MSEK och det finns även en extrakostnadsförsäkring, som avser täcka merkostnader som uppkommer till följd av en olycka.
  • En faktisk värdering i nuläget har värderat två av Bolagets projekt till ca 400 MSEK. Kalkylen baseras på nuvärdet av resultatet från fem års drift av projekten i Danmark och Spanien. Det är ett beräknat nuvärde, som bara det mångfaldigt överstiger Bolagets hela börsvärde idag.
  • Cassandra har en processanläggning i Spanien. Denna kommer att tas i produktion efter det att miljö-, produktions- och övriga tillstånd slutgiltigt godkänts. Bolaget har informerats om att ett godkännande kan föreligga i augusti – september.  
  • Cassandras danska projekt fortskrider enligt tidigare planer. Flemming Jörgensen, VD för Cassandras partner Reaktor ASP, kommer att ge en presentation av utvecklingen i samband med stämman.  
  • Cassandra har erbjudits temporära lokaler i Västerås för montering av nya processanläggningar. Dessa kommer att ha en uppdaterad konfiguration baserad på de kunskaper och de erfarenheter bolaget nu har. En bild kommer att visas på stämman och även att publiceras på bolagets hemsida. 
  • Cassandra har kontinuerligt förbättrat sin process och utfört tester av olja och andra produkter. Tester och produktutveckling fortsätter tillsammans med större oljebolag under sekretessavtal. 
  • Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har gjort en REACH-registrering av Cassandras olja från däck. Statens provningsanstalt har också kunnat konstatera att oljan från däck till nära 50 % är icke fossil. Detta skapar en unik position för Bolagets återvunna olja och har uppmärksammats av några av marknadens ledande raffinaderier. 
  • Cassandras VD Anders Olsson kommer att förklara varför han inte har haft eller nu har anledning att ändra sina framtidsutsikter.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017, kl 10.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB