Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB genomför företrädesemission

2017-08-30

Cassandra Oil ser ett fortsatt starkt intresse för sin unika lösning för återvinning av plast och däck och fortsätter sin kommersialisering. För att stärka bolagets finansiella ställning för vidareutveckling av bolagets produkter och samarbeten har styrelsen i Cassandra Oil AB, i enlighet med bemyndigande beslutat på extra stämman 7 juli 2017, beslutat om en företrädesemission om högst ca. 23,5 MSEK och i övrigt på nedanstående villkor. Nyemissionen är helt säkerställd genom garantier och teckningsförbindelser. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 19.610.907 kronor.

  1. Högst 39.221.813 nya aktier ska kunna ges ut.
  2. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 0,60 kr inklusive överkurs.
  3. Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är den 5 september 2017.
  4. Första dag för handel exklusive teckningsrätter är den 6 september 2017.
  5. Rätt att teckna nya aktier i Bolaget ska tillkomma aktieägarna med företrädesrätt, varvid 10 befintliga aktier berättigar till att teckna 6 nya aktier. 
    Styrelsen ska inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta hur tilldelning av tecknade aktier ska ske varvid tilldelning ska ske i följande ordning.

i)  Till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana tecknare var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska            tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana tecknare har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån så ej kan ske genom lottning

ii)  Till de garanter, vilka Bolaget ingått garantiavtal med, pro rata i förhållande till vad som utfästs i garantin.

iii)  Till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning och i den mån så inte kan ske genom lottning

      6.  Avstämningsdagen är den 7 september 2017.
      7.  Teckning av nya aktier ska ske under perioden 12 september 2017 – 3 oktober 2017.
      8.  Betalning av tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning senast den 3 oktober 2017.
      9.  Full teckning i företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 65.369.689 aktier till 104.591.502 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om              cirka   37,5 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad nyemission, exklusive  utestående optioner).
     10. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats    av Bolagsverket. 


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017, kl 15.15 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB