Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Länsförsäkringar begär ytterligare anstånd. Tingsrätten har dock satt ut målet till muntlig förberedelse.

2017-12-21

I försäkringstvisten mellan Cassandra Oil och Länsförsäkringar Bergslagen vid Västmanlands tingsrätt skulle Länsförsäkringar yttrat sig i målet senast den 19 december 2017.  Efter att de inledningsvis förelagts att yttra sig senast den 29 november hade de då redan begärt anstånd en gång med att yttra sig. Länsförsäkringar har nu begärt anstånd att inkomma med sitt yttrande till den 19 januari 2018. Skälet som anges är att man måste avvakta den utredning som utförs av polis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Cassandra har i ett yttrande till tingsrätten som ingavs sent natten till den 21 december 2017 motsatt sig att ytterligare anstånd beviljas eller att i vart fall anstånd beviljas till maximalt en vecka. Det finns ingen som helst anledning för Länsförsäkringar att motsätta sig yttra sig i ett antal grundläggande frågor som Länsförsäkringar inledningsvis invänt mot i målet. Bland annat avses huruvida försäkringen i sig täcker aktuellt olycksfall och huruvida försäkringsavtalet är gällande utifrån bristande upplysningsplikt från Cassandra Oil. Man har vidare invänt att de förstörda anläggningarna helt saknar värde. Dessa frågor har inget samband med brandorsaksutredningen och det skulle gagna målets handläggning om Länsförsäkringar omgående utvecklade sina svar och argument gentemot Cassandra Oils ståndpunkter i dessa delar.

Cassandra Oil har vidare framhållit att Länsförsäkringar omedelbart efter branden utförde en egen brandorsaksutredning som låg till grund för Länsförsäkringars slutliga ställningstagande att ej betala ut ersättningen. Den 9 oktober 2017 bestred Länsförsäkringar samtliga Cassandras yrkanden i målet, bland annat med påstående att Cassandra Oil agerat i strid mot gällande lagar och förordningar samt att Cassandra OIl agerat grovt vårdslöst i samband med olyckan, dock utan att på något sätt precisera vad som avsågs med dessa påståenden. I samband med att dessa opreciserade invändningar framfördes angavs inget som helst behov av ytterligare utredning i dessa delar.

Eftersom Länsförsäkringars agerande riskerar att fördröja målets handläggning, vilket i sin tur riskerar att orsaka Cassandra Oil skada agerar Cassandra Oil för att driva handläggningen framåt skyndsamt. Nu avvaktas tingsrättens beslut.

Tingsrätten har inte fattat beslut om anståndet ännu men har i dag satt ut målet till muntlig förberedelse den 13 februari 2018.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB