Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma Cassandra Oil AB (publ)

2019-02-18

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) (556526-6516) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 mars 2019, klockan 18:00 i Bolagets lokaler på Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås.

Rätt att deltaga på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall delsvara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 26 februari 2019, delsanmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget till: extrastamma.mars.2019@cassandraoil.com. Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast klockan 16:00 tisdagen den 26 februari 2019. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, antal aktier och antal biträden. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn i god tid före tisdagen den 26 februari 2019.

Förslag till dagordning 

  1.  Stämmans öppnande.
  2.  Val av ordförande vid stämman.
  3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4.  Godkännande av dagordning.
  5.  Val av en justeringsman.
  6.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7.  Utseende av ny revisor. 
  8.  Stämmans avslutande.

Utseende av ny revisor (p. 7 )

Det föreslås att auktoriserade revisorn Johan Kaijser väljs till ny revisor i Bolaget.

***

Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB