Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil omstrukturerar och kraftsamlar resurserna

2019-04-05

Cassandra Oil AB (publ) offentliggör idag planerna på en omstrukturering av koncernen som avser att påskynda utveckling och produktion.
Med start den 8 april inleds en process som syftar till att den operativa verksamheten i Cassandra Oil kommer drivas i ett nytt helägt dotterbolag och försäkringstvisten med Länsförsäkringar (”LF”) isoleras från koncernen. 

Cassandra Oil har tidigare genom pressmeddelande informerat om dom i målet mot LF. Domens utfall är enligt Bolagets och dess olika rådgivare felaktig och kommer därför att överklagas. Nytt domslut från Svea Hovrätt kan komma att dröja så länge som 24 månader. 

Samtidigt ser Cassandra Oil en stark och tilltagande efterfrågan på återvunnen olja och Bolagets andra produkter. En anledning bedöms vara, att drivmedelsleverantörer från 2020 måste inkludera 20% återvunnen olja i sina leveranser till marknaden.

Oljebolag och avfallsåtervinnare börjar nu få upp ögonen för pyrolys som bästa möjliga återvinningsmetoden för kolvätebaserat avfall då t.ex förbränning och deponi av plast inte längre anses fördelaktigt. Cassandra Oils patenterade snabbpyrolysmetod ses av många som miljövänligare, säkrare samt mer ekonomiskt gångbar än traditionell pyrolys. Att oljan från avfall också kan ersätta vanlig råolja är ytterligare ett steg i rätt riktning för ett  hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Mot bakgrund av detta anser Cassandra Oils styrelse att det är i Bolagets och aktieägarnas bästa intresse att genomföra en omstrukturering av koncernen i syfte att renodla verksamheten, separera den pågående tvisten från den dagliga driften och samtidigt möjliggöra för befintliga och nya investerare att satsa på Cassandra Oil i det spännande skede Bolaget befinner sig.

För att Cassandra Oil skall kunna fokusera på att bygga nya anläggningar och möjliggöra ekonomiskt samarbete med industriella partners, kommer bolaget som är engagerat i den rättsliga processen att separeras från resten av koncernen.

Separationen kommer att ske på ett sätt som bedöms vara bästa möjliga för Cassandra Oils aktieägare. Samtidigt kommer den operativa driften fortsätta bedrivas i ett nytt bolag.

Information om den nya organisationen och koncernstrukturen samt om finansiering kommer att meddelas den 8 april. 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB