Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil genomför företrädesemission

2019-04-26

Cassandra Oil arbetar för närvarande med en omstrukturering av koncernen i syfte att påskynda etableringen av företaget som en internationellt viktig och lönsam aktör. Som meddelades den 23 april 2019 har, som en del av detta arbete, försäkringstvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt isolerats från koncernen och den operativa verksamheten

Cassandra Oil har en ledande teknik inom återvinning av kolvätebaserat material såsom plastavfall, däck och oljespill. Bolaget ser ett betydande intresse för tekniken och de återvunna produkter som bolaget kan tillhandhålla, däribland återvunnen olja, metaller och kolpulver. Tekniken är konkurrenskraftig och Bolaget för diskussioner med flera ledande internationella aktörer.

Moderbolaget Cassandra Oil AB genomför nu en företrädesemission av konvertibla skuldebrev varvid aktieägare som äger 600 aktier äger rätt att teckna ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 100 kronor. Emissionen är beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018, registrerat hos Bolagsverket den 28 maj 2018.

De konvertibla skuldebreven löper över 24 månader med 12 procents årlig ränta och kan konverteras till stamaktier till konverteringskursen 0,50 kronor per aktie. Emissionen omfattar högst 250 000 konvertibler och kan vid full teckning tillföra Cassandra Oil högst 25 MSEK före emissionskostnader.  

Teckningstiden löper från den 9 maj till och med den 5 juni 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Avstämningsdag är den 6 maj 2019. Sista dag för handel i Cassandra Oils aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 2 maj 2019. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 3 maj 2019. Aktien handlas på Mangoldlistan, vilken är en inofficiell marknadsplats 

För ytterligare information, kontakta

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB