Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma

2019-05-15

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2019, kl. 10.00 i Västerås. 
Möteslokal kommer att meddelas inom kort.

Anmälan m.m.  

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget onsdagen den 5 juni 2019 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, eller per e-mail info@cassandraoil.com Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 juni 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. 

Totalt finns det 147 381 669 st aktier och lika många röster i bolaget.

Förslag till dagordning  

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av minst en justeringsman. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 

12. Val av revisor. 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna. 

14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier. 

15. Övriga frågor. 

16. Stämmans avslutande. 

Förslag till beslut  

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)  

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas. 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)  

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget avser att lämna ett förslag till val av styrelse och revisor samt arvoden senast en vecka före stämman. 

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)  

Förhandlingar om industriellt samarbete pågår. Som en följd härav föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Handlingar till stämman  

Cassandra Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär. 

Stockholm i maj 2019

CASSANDRA OIL AB (publ) 

Styrelsen  


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB