Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil omstrukturering

2019-06-03

Som tidigare publicerats har omstrukturering av Cassandra Oil nu genomförts och alla rättigheter och samtliga andra tillgångar i Cassandra Oil Technology förutom rättsärendet har överlåtits till Cassandra Oil AB.

Cassandra Oil Technology AB har sålts mot en nominell köpeskilling med överenskommelse om en tilläggsköpeskilling på 90% av det slutgiltiga nettoutfallet i försäkringstvisten.

Överklagandet av tingsrättens dom i rättsfallet har inlämnats till Svea Hovrätt.

Cassandra Oil AB kan nu fortsätta diskussioner med industriella partner / finansierare som ett renodlat teknikkunskapsföretag med en unik miljövänlig process för att återvinna kolvätehaltigt avfall.

Onsdagen den 12 juni håller Cassandra Oil AB årsstämma i bolagets lokaler på Sjöhagsvägen 14, 721 32 i Västerås. Cassandra har nöjet att presentera Erik Dahlquist, professor i Energiteknik som gästtalare. 

För anmälning till stämman, maila till info@cassandraoil.com 

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 5 juni 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 juni 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB